אליעזר פאפו

רב בולגרי בעל "הפלא יועץ"

הרב אליעזר פאפו (1770 - 1828 יש מחלוקת על שנת לידתו ויש הקובעים אותה ב-1785). משנת 1819 ועד מותו היה רבה של הקהילה הספרדית של ולאכיה, מחבר "פלא יועץ".

אמרותיו מתוך פלא יועץ

עריכה

אהבת ה'

עריכה
 • "ועיקר אהבה שיאהב את עצמו, גופו ונשמתו, צריך שיהיה נמשכת מאהבת בוראו, כמו שאדם אוהב את כלי תשמישו ומקפיד עליהם שלא יטנפו ולא יישברו, כך יקפיד על גופו ונשמתו שלא יטנפו ולא יישברו, שהם כלי שרת לשרת בהם לפני האדון ה'."

איש ואישה

עריכה
 • "ביותר צריך להיזהר גבר שנפלה בחלקו אישה קשה. הוא עומד בניסיון גדול וצריך חוזק להתנהג עִמה בשלום וברעות לכבוד השכינה."
 • "ואישה אשר נפל בגורלה איש רע ובליעל, מכה ומקלל, דורס ובועל - תקבל עליה דין שמים ותסבול, כי טוב שכרה לעולם הבא."
 • "לא יישא אלמנה, שאינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי (כלומר מבתק בתוליה). וקרוב הדבר שתהא דעתה על בעלה הראשון, ומה גם אם הראשון נוח לה והשני קשה הימנו, שבוודאי לא תשכח אלוף נעוריה ואת השני תבוז לו בלִבה... ולכן לא ייקח כי אם בתולה, זולת אם הוא בא בימים או שאינו מוצא ליקח בתולה ייקח מאשר תמצא ידו."

מידות

עריכה
 • "אם יבזוהו אחרים, אל יקפיד כלל ואל יצא לריב, אלא יאמר: 'זה לי האות שאני נתעב ונאלח לפני הבורא מחמת עוונותיי ושלח לבזות אותי על ידי האיש הלזה'."
 • "מעט (לעתים נדירות) המצא תמצא נשמה חדשה שבאה פעם ראשונה (ולא כגלגול)."
 • "ידוע מאמר המקובלים שגילו שייסורי איוב בהיותו תם וישר וירא אלוקים וסר מרע נתחייב בהם על הגלגול שעבר, שהיה תרח אבי אברהם אבינו."

חינוך ולימוד תורה

עריכה
 • "אם יודעים ומכירים את בניהם שהם קשים ואין יראת ה' נגד פניהם ואינם שומעים בקול אביהם ואמם, לא יצוו עליהם שום דבר שישרתום וישתדלו שלא לכעוס עליהם ושלא לגערם ולא ידברו אליהם אלא בלשון רכה."
 • "כבר כתבו הפוסקים שמי שיכול לפלפל בחוכמה ולקנות ידיעה חדשה ומוציא הזמן בלימוד תהילים וזוהר וכדומה, לגביו נחשב ביטול תורה."

אמרות

עריכה
 • אם אב מפרנס לעשרה בנים - שוחק האב, שוחקים הבנים; ואם עשרה בנים מפרנסים לאב - בוכה האב, בוכים הבנים‏.
 • דרך ארץ קדמה לתורה‏.
 • האורח המברך לבעל הבית - הוא מתברך‏.
 • המדבר קשות לאביו או לאמו, אפילו אם מאכילם תרנגולות מפוטמות - יורש גיהנום‏.
 • העבר אין, העתיד עדיין, דאגה מניין? קום שתה יין‏.
 • יש מאכילו פטומות ויורש גיהנום ויש מטחינו ברחיים ויורש גן עדן‏.
 • כל אשר בכוחך לעשות - עשה‏!
 • למקום שתלך כמו שתראה כן תעשה‏.
 • לעולם ישב אדם למטה ממה שנדמה לו שהוא מקומו הראוי לו, ולא יעלה במעלות עד שיפצירו בו עד בוש‏.
 • מה טוב לדבר לכל אדם שגדול ממנו בחכמה או במניין בלשון "הוא" ובלשון "מר‏".
 • צרת רבים- חצי נחמה‏.
 • צרת רבים- נחמת שוטים‏.
 • רבה רעת המתלבש בטלית שאינו שלו‏.