חוקי חמורבי

קודקס חוקים בבלי

חוקי חַמוּרָבִּי הוא קודקס החוקים שהועלה על הכתב בבבל במאה ה־18 לפני הספירה.

המצבה שעליה נמצאו חוקי חמורבי במוזיאון הלובר בפריז

מתוך המבוא לחוקיםעריכה

 • "למען הרבות טובה לבני אנוש."
 • "למען תלך הארץ באורח האמת ובדרך הישרה."
 • "למען לא יעשוק החזק את החלש, למען עשות צדק עם בת־בלי־בית ואלמנה."

מתוך החוקיםעריכה

 • "ח) כי יגנוב איש שור או שה או חמור או חזיר או אניה, מהמקדש או מהיכל המלך, שלושים פעמים בערכו ישלם. ואם מאיש נגנב, עשר מונים ישלם תחת גנבתו, ואם אין לו – מות יומת בגניבתו."
 • "יז) כי ימצא איש עבד בורח או אמה בורחת בשדה והביאו אל אדוניו. בעל העבד יתן לו שני שקלי כסף."
 • "יח) ואם לא יגיד העבד ההוא את שם אדוניו, ינהגנו אל היכל המלך ודרשוהו וחקרוהו ואל אדוניו ישיבוהו."
 • "כב) כי יגזל איש גזל ונתפש – האיש ההוא מות יומת."
 • "קכה) כי יתן איש דבר מאומה אשר לו לפקדון ואבד הדבר במקום אשר הפקד שם עם קנין בעל הבית, כי חתרו או פרצו בבית – בעל הבית, אשר פשע בשמירתו, כל אשר הפקד אתו ונאבד ממנו ישלם ולבעל הפקדון ישיב."
 • "קכט) אשת איש כי תשכב עם איש אחר ונתפשה – יאסרום וישליכום אל המים. אם החיה האיש את אשתו, גם המלך יחיה את עבדו."
 • "קלא) אם האשם יאשים איש את אשתו כי שכבה עם איש אחר והיא לא נתפשה – תשבע באלוהים ואל ביתה תשוב."
 • "קצה) בן כי יכה את אביו – את ידיו יקצצו."
 • "קצו) איש כי ישחת את עין רעהו – עינו תושחת."
 • "קצז) אם עצם איש ישבר – עצמו תשבר."
 • "רט) איש כי יכה אשה הרה ויצאו ילדיה עשרה שקלים כסף ישקול תחת ילדיה."
 • "רי) ואם מתה האשה הזאת – מות תומת בת המכה."
 • "ריא) ואם יכה שפחת איש ויצאו ילדיה – שני שקלים כסף ישקול."
 • "ריט) כי יבנה בנאי בית לאיש ולא עשה מלאכתו באמונה ונפל הבית אשר בנה והמית את בעל הבית – מות יומת הבנאי הזה."
 • "רנ) כי יגח שור את איש בלכתו בשוק והמיתו – אין טענה בדין הזה."
 • "רסג) ואם ואבד הרועה את הצאן או את הבקר אשר ניתנו לו לשמור – שור תחת שור ושה תחת שה ישלם."
 • "רפב) אם אמור יאמר העבד אל אדוניו: 'לא אדוני אתה' והוכיחו עליו כי עבדו הוא – את אזנו יקצץ."

קישורים חיצונייםעריכה

  תמונות ומדיה בוויקישיתוף: חוקי חמורבי