הקוראן: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 4,583 בתים ,  לפני 6 שנים
הרחבה
מ (הגהה)
(הרחבה)
'''[[W:הקוראן|הקוראן]]''' (בערבית: '''لقُرْآن''') הוא הספר המקודש על מאמיני ה[[אסלאם]], ולפי המסורת מכיל את דברי [[W:מוחמד|מוחמד]] הנביא.
 
 
 
 
==אמונה==
* "בשם האל הרחמן והרחום, השבח לאל רבון העולמים הרחמן והרחום המולך ביום הדין, אותך נעבוד ובך נסתייע, הנחה אותנו בדרך הישרה."
* "מאמינים אנו באלוהים ובאשר הורד אלינו ממרומים ובכל אשר הורד ממרומים אל אברהם וישמעאל ויצחק ויעקב והשבטים, ובאשר ניתן למשה ולישוע, ובאשר ניתן לנביאים מעם ריבונם, לא נפלה איש מהם ומתמסרים אנו לו."
* "למי יפזרו מהונם; אמור להם; להורים לקרובים, ליתומים, לדלים, לעוברי דרך; אל יודע את הטוב אשר אתם עושים."
* "יש אנשים אשר יאמרו אנחנו מאמינים באלהים וביום האחרון, אמנם אינם מאמינים". ~ חזון הפרה, ז
* "הרגו במלחמת האמונה את הזוממים להרגכם; אך אתם לא תחלו להילחם בהם, כי אל שונא לאנשי ריב."
* "ישאלוך על היין ועל השחוק; אמור אליהם: בשניהם עוון גדול ותועלת לבני האדם; אך עוונם גדול מתועלתם."
* "אתם המאמינים! אם תקומו להתפלל רחצו את פניכם ואת ידיכם עד הזרוע, ושטפו במים את ראשיכם ואת רגליכם."
* "נפש תחת נפש, עין תחת עין, אף תחת אף, אוזן תחת אוזן, שן תחת שן, חבורה תחת חבורה, הכול בשילום; ובכופר יוכל לכפר בעדו."
* "הוא מעלה את השחר, וישם את הלילה להשקט ואת השמש ואת הירח למועדים. החוק הזה מאלוהים, כי עזוז הוא וחכם לב."
* "מאמינים אנו באלוהים ובאשר הורד אלינו ממרומים ובכל אשר הורד ממרומים אל אברהם וישמעאל ויצחק ויעקב והשבטים, ובאשר ניתן למשה ולישוע, ובאשר ניתן לנביאים מעם ריבונם, לא נפלה איש מהם ומתמסרים אנו לו."
* "לכל עושה רע יושב כפי מעלליו; ולכל עושה טוב , אם איש או אשה, והוא מאמין, מושב גן העדן יהיה; שם ינחל ברכה עד בלי די."
* "קרא אל נתיב ריבונך בחוכמה ובדברי מוסר נאים, והתנצח עמם בדרכי נועם. ריבונך מיטיב לדעת מי תעה מנתיבו והוא מיטיב לדעת מי הם ישרי הדרך."
* "ביום אשר יפגשוהו תהיה ברכתם זה לזה, שלום! והוא יכין להם שכר נכבד."
 
==אברהם==
"אנשי הכתב! אל תריבו על אודות אברהם, הלא התורה והאיוואנגיליאום אחרי מותו נגלו". ~ חזון עמרם, נז
"אברהם לא יהודי ולא נוצרי היה כי אם צדיק תמים מאמין באל, לא השתחווה לאל נכר". ~ חזון עמרם, ס
"זכור את אשר אמר אברהם אל אור אביו. האתה עובד אלוהים אחרים? באמת, אתה ועמך שוגים עד מאוד". ~ חזון הבהמה, עב
 
==יהודים==
"כל המאמינים, אם יהודים, אם נוצרים, אם שבא, אם יאמינו באלהים, ביום האחרון, ויעשו את הטוב והישר בעיני האל, יש שכר לפעולתם מאתו, ולא יבוא אליהם פחד ושואה". ~ חזון הפרה, נח
"תמצא, כי היהודים ועובדי אלילים הם השונאים הגדולים מכל בני האדם למאמינים". ~ חזון, פה.
"היהודים אומרים: לבותינו לא נמלו, אך אל אררם על קשה ורק מעט מהם האמינו ~ חזון השלחן, פ
"היהודים אומרים: אין אמת עם הנוצרים, והנוצרים אומרים: אין אמת עם היהודים, גם אם אלה ואלה קוראים את הכתב, כזה יאמרו גם האנשים אשר אין להם תורה, אולם אל ישפוט ביניהם ביום התקומה". ~ חזון השלחן, קה
 
==נוצרים==
"אכן בוגדים הם האומרים: ישו בן מרים אלוהים הוא. אמור אליהם: מי יוכל לעצר באל, אם יאבה להכחיד את ישו בן מרים ואת אמו עם כל יושבי הארץ?" ~ חזון השלחן, יט
"האומרים: ישו בנן מרים אלוהים הוא בוגדים המה. הלא דברי ישו: בני ישראל, עבדו את ד', אדוני ואדונכם, כל המדמה אל ליצור אין לו חלק בגן העדן, ושאול תחתית תהיה מושבו, ולרשעים אין עזר". ~ חזון השלחן, עו
"ישו בן מרים אך שלוח היה כשלוחים אשר היו לפניו, ואמו אך אשה הייתה כשאר הנשים, שניהם אכלו לחם. הבט וראה את המופתים אשר נתנו להם, ואיך סרו מני דרך". ~ חזון השלחן, עט
"ואם ישאל אלוהים את ישו לאמור: ישו בן מרים, הדברת אל האנשים: עבדו אותי ואת אמי מבלעדי אל? יענה: חלילה לי מדבר כזב ~ חזון השולחן, קטז
"אז יאמר אלוהים: ישו בן מרים, זכור את הטובה אשר גמלתי אותך ואת אמך, אזרתיך ברוח הקודש, למען תטיף לאנשים בעודך ילד ואחרי גדלך". ~ חזון השולחן, קט
 
==נשים==
"שכר פעולה טובה לא תאבד מאתי, איש או אישה כי יעשנה". ~ חזון עמרם, קצד
"וכל עושה טוב, אם איש או אשה, אם יאמינו אל, יבוא אל גן העדן, ולא יעשה להם עוול". ~ חזון הנשים, קטז
"קחו כאוות נפשכם אשה אחת או שתיים או שלוש ואל תרבו לכם מארבע נשים". ~ חזון הנשים, ב
"ואם לא תשיג יד איש מכם לקחת לו אשה חופשית, ייקח לו שפחות מאמינות בדתכם". ~ חזון הנשים, כח
"גם לנשיכם תהיה רביעית מכל אשר תניחו אחרי מותכם ערירים". ~ חזון הנשים, יד
"ארבעה עדים מקרבכם יעידו על נשיכם, כי נאפו, אסרון בבתיכם והניחון במשמר עד כי המוות יגאלן או אלהיכם יוציאן למרחב". ~ חזון הנשים, יט
"מן הנמנע כי תוכלו לאהב את נשיכם אשה כרעותה, אך אל תראו להן את שנאתכם". ~ חזון הנשים, קכא
"בגרשכם את נשיכם והגיע עתן אל תמנעו מהן להיות לאיש כמשפט. זה חוק למאמינים באל וביום האחרון, וצדקה וחסד תחשב לכם". ~ חזון הפרה, רל
"איש כי ימות מכם, ולו נשים, ישאיר להן די מחסורן בשנה תמימה ובל תגרשנה מביתו". - ~ חזון הפרה, רלז
"בלב כל איש חרותה אהבת נשים ובנים וכסף וזהב וסוסים יקרים ועשתרות צאן ושדות". ~ חזון עמרם, יב
 
 
 
==מידות ומשפט==
* "למי יפזרו מהונם; אמור להם; להורים לקרובים, ליתומים, לדלים, לעוברי דרך; אל יודע את הטוב אשר אתם עושים."
* "ישאלוך על היין ועל השחוק; אמור אליהם: בשניהם עוון גדול ותועלת לבני האדם; אך עוונם גדול מתועלתם."
* "נפש תחת נפש, עין תחת עין, אף תחת אף, אוזן תחת אוזן, שן תחת שן, חבורה תחת חבורה, הכול בשילום; ובכופר יוכל לכפר בעדו."
 
==קישורים חיצוניים==
63

עריכות