שמואל יוסף עגנון: הבדלים בין גרסאות בדף

הרחבה, עריכה, התאמה למכשירים ניידים
(עריכה)
(הרחבה, עריכה, התאמה למכשירים ניידים)
 
 
== [[w:והיה העקוב למישור|והיה העקוב למישור]] (1912) ==
* "ברצות ה' לערער דרכי איש – מזלו יעוף חיש. והרבה שלוחים למקום להוריד עד לאשפות אביון."
 
== [[w:הנדח|הנדח]] (1919) ==
* "קללת צדיק עושה רושם."
* "בשעה ש[[אדם]] מצטער, משיחים אתו בצערו – קשה לו; מסיחים דעתם מצערו – קשה לו."
* "מתנה טובה יש לו להקדוש ברוך הוא ו[[שבת]] שמה, ומאהבתו ומחמלתו על ישראל נתנה להם. גדולה שבת שקדושתה מתנוצצת אפילו על בני אדם פשוטים, שכיון שמגעת שבת מאיר הקדוש ברוך הוא מאור יתברך וכל הנבראים מתנוצצים מהארה העליונה ומשתוקקים לידבק בקדושתו כל שכן חסידים ואנשי מעשה שממעטים צרכי עצמם ואינם מבקשים אלא הנאת השכינה." ~ אלו ואלו, עמ' תקיח
 
== [[w:סיפור פשוט|סיפור פשוט]] (1935)==
* "יש אומרים שכל הצרה משום שהעולם חלוק לעניים ולעשירים. אפשר שדבר זה צרה. מכל מקום לא עיקר הצרה, עיקר הצרה הוא שהכל בא במכאוב."
* "בזמן שעולמו של אדם חשוך בעדו, קורא בספר ורואה עולם אחר."
* "אין אדם יכול לשנות את טבעו, ואם שינה בידוע שיחזור בו."
 
== [[w:אורח נטה ללון|אורח נטה ללון]] (1939) ==
* "אין אני לומד על מנת להרחיב את דעתי או להחכים ולידע את מעשי השם, אלא כאדם שמהלך בדרך והחמה קופחת על ראשו ואבנים מנגפות את רגליו והאבק מסמא את עיניו וכל גופו עייף, רואה סוכה ובא ונכנס לשם, ואין חמה קופחת על ראשו ואין אבנים מנגפות את רגליו ואין אבק מסמא את עיניו. ומתוך שהוא עייף מבקש לפוש ואינו נותן דעתו על כלום. לאחר שחזרה נפשו עליו נותן דעתו על הסוכה ועל כליה. ואם אינו [[כפוי טובה]] נותן שבח והודיה למי שעשה לו סוכה והכין בה כל צרכיו."
* "מאחר שבני עירי אינם יכולים להעלות על הדעת שאדם מספר דברים כהוויתם סבורים עלי שאני פיקח, שמרבה דברים ומסיע מן העיקר. בראשונה ניסיתי להעמידם על האמת. משראיתי שהאמת האמיתית מטעה אותם הנחתי אותם באמת המדומה."
* "אף חברי שבארץ יש מהם שפוקדים אותי באיגרות. יש מהם שאני משיב להם ויש שאיני משיב להם. משיב אני לאותם שאין מה להשיב ואיני משיב לאותם שיש מה להשיב, שמתוך שהם קרובים ללבי מסיח אני עמהם ביני לבין עצמי, ומתוך שהדברים מרובים איני מספיק להעלותם על הנייר ודוחה את התשובה מיום ליום ומשבוע לשבוע."
 
== [[w:הרופא וגרושתו|הרופא וגרושתו]] (1941) ==
* "לא היו ימים טובים לי מימים שבין אירוסין ונישואין."
* "כל הצרות באות ויוצאות ואף צרתי עתידה שתעבור."
* "אותם שאומרים חשמלית ונערה שהלכה אין להצטער עליהן שמיד באות אחרות אחריהן שוטים הם. אם לנערה, כלום אפשר למצוא נערה כדינה, ואם לחשמלית, חבל היה לי על כל עיכוב."
 
== [[w:האדונית והרוכל|האדונית והרוכל]] (1943) ==
* "כפפה עצמה כלפי קופתו ופשפשה קצת כאן וקצת כאן. ראתה סכין של ציידים. נתנה לו דמיה וחזרה לביתה."
* "ולא השגיח בעצמו שבגדיו נובעים מים ומנעליו כשני דליים. אמר בלבו, מה אכפת לי אם אני עומד בראש הגג או אם אני מהלך ביער, כאן גשמים וכאן גשמים."
* "אבי שבשמים, צעק יוסף, כמה נתרחקתי."
 
== [[w:תמול שלשום|תמול שלשום]] (1945) ==
* "לא נבראו הלשונות אלא על מנת שלא יבינו בני אדם זה את זה."
* "וכל מקום שם בירושלים קרוי משה, או אוהל משה או זכרון משה או ימין משה או מזכרת משה. רוצה אתה להגיע לאחד מן המקומות הללו שוכח אתה אותה מילה שנטפלה למשה, ואתה הולך ממשה למשה ואין אתה מגיע למשה זה שרצית."
* "פאתי מערב האדימו והחמה נתגלגלה ככדור של אש בתוך שלהבת של אש, בתוך גדודי להבה, בתוך בריכה של דם, בתוך חיצים של זהב, שנקלעים בתוך עננים אפורים בתוך ערפלים וורודים, בתוך לפידים של נוגה, כלפי ההרים הסגוליים, כלפי האדמה הכהה."
 
==[[w:פרקים של ספר המדינה|פרקים של ספר המדינה]] (1950)==
* "וכשנתייאשתי מ[[כתיבה|כתיבת]] הספר, לא נתייאש ה[[ספר]] מלהיכתב. פעמים הרבה בא צרור דפים ריקים שעלעלה בהם הרוח וכל דף ודף היה מצווח כאותן הנשמות שהולכות ערטילאות, והיה אומר וכי אין מילה יהודית להלבישני בה."
* "לעולם אין צרה באה יחידה."
* "מנהגה של [[מדינה]] זו, אין עושים דבר אלא אם כן דנים עליו תחילה. ואין דנים אלא נואמים ודורשים. נאמו נאומים ודרשו הדרשה רואים בני המדינה את עצמם כאילו כבר עשו מעשה. אם הלכה אותה צרה מוטב, ואם לאו מוסיפין לה נאום. עד שבאה צרה קשה ממנה ומעמידין נואם אחר. אם בטלה הצרה מוטב, ואם לאו וכו'."
 
== [[w:עד הנה (קובץ סיפורים)|עד הנה]] (1952) ==
{{הפניה לערך מורחב|עד הנה (קובץ סיפורים)}}
* "כוח האחדות, שמאחד את המחשבות לעניין אחד."
* "טוב לדבר עם הטיפשים. אתה מדבר כל העולה על רוחך ואי אתה צריך לחשוש שמא דיברת דברי שטות."
 
==[[W:פרנהיים|פרנהיים]] (1952)==
{{הפניה לערך מורחב|פרנהיים}}
* "אם נזדמנו לך בני אדם שאתה מכיר אפשר שנזדמן לך לשמוע שמץ דבר."
* "לא המ[[אושר]]ים בלבד הם למעלה מן ה[[זמן]], אף מי שאינו מאושר."
 
== מזל דגים (1956)==
== [[w:שירה (ספר)|שירה]] (1971) ==
* "לפי שראיתי שרוב העולם אינו מכיר את מעשה פישל קארפ, או שמכירים מקצתו ואין מכירים את כולו, או שמכירים את המעשה בשילוח, והרי אין אויב לחכמה כידיעה שטחית, לפיכך נטלתי עלי לספר דברים כהוויתם."
* "ואיני מספר אלא מה שהוא [[אמת]]; שאני אומר אין לך יפה מן האמת, שמלבד שיפה היא האמת מחמת עצמה מלמדת היא את האדם דעת."
 
== [[w:שירה (ספר)|שירה]] (1971) ==
{{הפניה לערך מורחב|שירה (ספר)}}
* "בזמן שהרִשעה שולטת בעולם אף מי שאינו רשע מתנהג ברשעות." ~ הוצאת שוקן, מהדורה שלישית, 1999, עמוד 12
== תחילת שימושו של השרף ==
* "צדיקים הרי יש להם גבאים ומשמשים, וכל צדיק שהוא גדול יותר – משמשו רשע יותר, כמו שמצינו באלישע וגיחזי."
 
== מזל דגים ==
* "ואיני מספר אלא מה שהוא [[אמת]]; שאני אומר אין לך יפה מן האמת, שמלבד שיפה היא האמת מחמת עצמה מלמדת היא את האדם דעת."
 
== אמרותיו ==