משתמש:איתי/ארגז חול: הבדלים בין גרסאות בדף

לקראת חנוכה ,ניתן להוסיף ולערוך
אין תקציר עריכה
(לקראת חנוכה ,ניתן להוסיף ולערוך)
== חנוכה ==
=== מכבים א ===
* " וינוס כל אזרח בישראל מירושלים, וזרים ישבו תחתם.ותהי העיר זרה לזרעה, ותקיא את בניה. מקדשה היה לשמה, ומועדיה נהפכו לאבל. שבתו שבתותיה וכל כבודה לאין, ותרב חרפתה וקלונה מתפארתה והדריה."
 
* "אם אמנם יסורו כל עבדי המלך גוי גוי מאלוהיו וישמעון לקולו להמיר את חוקות אבותיהם. לא כן אנכי ומשפחתי, כי לא נסור ימין ושמאל מאחרי חוקות אבותינו. חלילה לנו לשוב ממצוות ה' אלוהינו ולהפר בריתו אתנו. לכן את דתי המלך לא נעשה, ואת חוקותינו לא נמיר בחוקות המלך." ~ מתתיהו לשלוחי המלך
 
 
* "מי האיש החרד לתורת אלוהיו ומחזיק בבריתו - יבא אחרי." ~ מתתיהו
* "הנה עת רעה וזוועה עת צרה ותוכחה לישראל. לכן קומו בני וקנאו לתורת אלוהינו, שימו נפשכם בכפיכם על ברית אלוהינו. זכרו את המעשים אשר עשו אבותינו בימי קדם, והיו לכם לשם ולתפארת לדורות עולם... לכן התאוששו בני וחזקו לבבכם בתורת ה', וירם אלוהים קרנכם. שמעו לקול שמעון אחיכם, כי איש חכם ונבון הוא ויהי לכם לאב. יהודה המכבי איש גיבור ובן חיל מנעוריו, הוא יהיה לכם לראש במלחמה. ועתה אספו לכם כל הדבקים בתורת ה', לנקום את נקמת עמנו בצריכם. השיבו להם כפועלם ושימרו את מצות ה' בכל לבבכם. " ~
 
* "היד ה' תקצר לתת רבים ביד מעטים, ואם יש מעצור לו להושיע ברב או במעט. הן לה' התשועה, ורוב חיל לא ימלט. הם בוטחים על המונם ועל רוב חילם להשמידנו עם נשינו וטפנו ולבוז את שללינו.ואנחנו נעמוד על נפשנו להילחם בעד חיינו ותורתנו. לכן אל תיראון ואל תעצרון מפניהם, כי השמד ישמידם ה' לעינינו." ~
 
 
 
* "התקדשו למחר והיו לבני חיל להלחם באויביכם אשר התקבצו להכריתנו ולאבד את מקדשנו. כי טוב לנו למות במלחמה, מראות ברע אשר ימצא את עמנו ואת מקדשנו. וה' אלוהים את הטוב בעיניו יעשה."
 
 
 
* ""לכן אני מאמין, כי דור חדש של יהודים נפלאים יצמח מן האדמה. שוב יקומו המכבים! " ~ [[בנימין זאב הרצל]], מדינת היהודים .
* "הברק האלוהי שבנשמת החשמונאים נתפוצץ לניצוצות, כשיתקבצו לאבוקה אחת ישוב להגלות." ~ [[אברהם יצחק הכהן קוק|הרב קוק]]
 
"זה הפלא היומיומי של הרוח, לפני התרבות. זו הלהבה המתלקחת מחום עצמה: זו הגאונות, הממציאה
את מה שטרם נשמע, אף על פי שהכל כבר נאמר, זו האהבה היוקדת, גם אם האהוב
אינו כליל השלמות, זה הרצון היוזם למרות המכשולים המשתקים אותו, זו
התקווה המאירה על החיים גם כשאפסו הסיבות לתקווה, זו הסבלנות המקבלת
על עצמה את מה שעשוי להורגה." ~
 
"הו, הקיום הלילי
המכורבל בעצמו, בגבולות הצרים של צנצנת שכוחה, הו, הקיום המנותק מכל
מגע חשוד בעולם החיצון... הקיום הרדום בשולי החיים, כמו תורה אחת השמורה
באיזו ישיבה נידחת, קיום מחתרתי, מבודד, מחוץ לזמן ולמאורעות, קיום
נצחי, כתב-צופן שחכם אחד הועיד לחכם אחר, טוהר נלעג בעולם שכולו תערובות!
הו, פלא המסורת, התנאי וההבטחה למחשבה בלי כפייה, שאינה רוצה להיות
רק הד במהומת תקופה!"
 
"הו, אור אציל, העוטה את
העולם, אתה יונק מחיינו המחתרתיים, מחיי הנצח הנשארים נאמנים לעצמם.
אתה מפאר את השעות הנפלאות, האפלות והמסתוריות האלה"
 
 
== צריך לעשות עם זה משהו ==
* "אם רצונך להכיר חברה, עם, ואומה,הכנס לליבה של מערכת החינוך ותוכל להכיר באופן ישיר את אותה חברה על דעותיה , השקפותיה ודרך חייה" ~ זבולון אורלב
* "מה שעשתה חכמה עטרה לראשה עשתה ענוה עקב לסוליתה" ~ ירושלמי שבת פ"א
 
== יום הכיפרים ==
 
* "מה אהבתי את לילי יום הכיפורים. שערי השמים פתוחיםוהקדוש ברוך הוא כביכול מרכין עצמו לשמוע תפילתן של ישראל.והוא אינו צריך להרכין שהרי הוא מכיר לבו של כל אדם, אלה מפני חיבתן של ישראל מרכין עצמו, כאב שמטה אזנו כלפי בנו הקטן." ~ ש" עגנון "פי שניים"
 
אדם מישראל ביום הכיפורים אפילו הוא יחידי במדבר יכול ליחד את ליבו לקונו."~ ש" עגנון "פי שניים"
 
 
== יום הכיפרים ==
=== מתפילות החג ===
* "על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירין להתפלל עם העבריינים." פתיחת [[w:כל נדרי|כל נדרי]]
 
 
=== עבודת כהן גדול ===
 
"...מסרוהו זקני בית דין לזקני כהונה, והעלוהו [ללשכת] בית אבטינס, והישבעוהו, ונפטרו והלכו להם. ואמרו לו: אישי כהן גדול, אני שלוחי בית דין ואתה שלוחינו ושליח בית דין, משביעין אנו עליך במי ששיכן שמו בבית הזה, שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך",
 
=== שירים ===
בערב יום הכיפורים
 
הפלגנו
 
מניסיונות שתמו אל ניסיונות שהחלו זלדה
 
== תפילה ==
לאה גולדברג.
 
=== ראש השנה ===
"והי' ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לד' בהר הקדש בירושלם",
"אמר רבי אבהו למה תוקעין בשופר של איל, אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני".