משתמש:איתי/ארגז חול: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
(מגילת אסתר לקראת פורים)
אין תקציר עריכה
 
==מגילת אסתר==
* "ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש המלך מהדו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|א|א|ללא ספר=כן}}
* "איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני , אשר הגלה מירושלים עם הגלה אשר הגלתה עם יכניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנאצר מלך בבל , ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם והנערה יפת תאר וטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת ." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ב|ה|ללא ספר=כן}}
* "ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגי שמר הנשים... לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי צוה עליה אשר לא תגיד , ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה ." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ב|ח|ללא ספר=כן}}
* "ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולת וישם כתר מלכות בראשה וימליכה תחת ושתי." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ב|יז|ללא ספר=כן}}
* "אחר הדברים האלה גִּדַּל המלך אחשורוש את המן בן המדתא האגגי וינשאהו וישם את כסאו מעל כל השרים אשר אתו , וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כֹּרְעִים ומשתחוים להמן כי כן צוה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה ." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ג|א|ללא ספר=כן}}
* "וירא המן כי אין מרדכי כֹּרֵעַ ומשתחוה לו וימלא המן חֵמָה , ויבז בעיניו לשלח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשורוש עם מרדכי ." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ג|ה|ללא ספר=כן}}
* "ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו עם אחד מְפֻזָּר וּמְפֹרָד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שנות מכל עם ואת דתי המלך אינם עשים ולמלך אין שוה להניחם , אם על המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים ככר כסף אשקול על ידי עשי המלאכה להביא אל גנזי המלך , ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן בן המדתא האגגי צֹרֵר היהודים ." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ג|ח|ללא ספר=כן}}
* "ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד בשלושה עשר לחדש שנים עשר הוא חדש אדר ושללם לָבוֹז." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ג|יג|ללא ספר=כן}}
* "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדלה ומרה... ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יֻצַּע לרבים ." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ד|א|ללא ספר=כן}}
* "כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואשה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום." ~ אסתר למרדכי ,{{פסוק|מגילת אסתר|ד|יא|ללא ספר=כן}}
* "אל תדמי בנפשך להמלט בית המלך מכל היהודים , כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות ." ~ מרדכי לאסתר,{{פסוק|מגילת אסתר|ד|יג|ללא ספר=כן}}
* "לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום גם אני ונערתי אצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר אבדתי אבדתי ." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ד|טז|ללא ספר=כן}}
* "מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות וינתן לך, ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ה|ג|ללא ספר=כן}}
* "ויאמר המן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה כי אם אותי וגם למחר אני קרוא לה עם המלך , וכל זה איננו שוה לי בכל עת אשר אני ראה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך , ותאמר לו זרש אשתו וכל אהביו יעשו עץ גבה חמשים אמה וּבַבֹּקֶר אֱמֹר למלך ויתלו את מרדכי עליו וּבֹא עם המלך אל המשתה שמח וייטב הדבר לפני המן ויעש העץ." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ה|יב|ללא ספר=כן}}
* "ותען אסתר המלכה ותאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב תנתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי , כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד ואלו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי כי אין הצר שוה בנזק המלך , ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן , ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה והמן נבעת מלפני המלך והמלכה ." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ו|ג|ללא ספר=כן}}
* "ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דבר טוב על המלך עֹמֵד בבית המן גבה חמשים אמה ויאמר המלך תלהו עליו." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ז|ט|ללא ספר=כן}}
* "ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה , ליהודים היתה אורה ושמחה וְשָׂשֹׂן וִיקָר." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ח|טו|ללא ספר=כן}}
* "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם ,נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשורוש לשלח יד במבקשי רעתם ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ט|א|ללא ספר=כן}}
* "ויכתב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש הקרובים והרחוקים , לְקַיֵּם עליהם להיות עֹשִׂים את יום ארבעה עשר לחדש אדר ואת יום חמשה עשר בו בכל שנה ושנה , כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים , וקבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי אליהם ." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ט|כ|ללא ספר=כן}}
* "והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ט|כח|ללא ספר=כן}}
* "כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי לרב אחיו דרש טוב לעמו ודבר שלום לכל זרעו." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|י|ג|ללא ספר=כן}}
 
 
 
== פסח ==
* "בכל דור ודור חיב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים." ~ [[s:משנה פסחים י ה|משנה פסחים י' ה']]
 
 
 
* "פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה יום"