משה דוד ואלי

פרשן מקרא, רופא, מלומד, ומקובל יהודי מאיטליה

רבי משה דוד ואלי (1697 - 1777), רופא, מלומד ומקובל איטלקי שחי בעיר פדובה. היה תלמיד חבר של הרמח"ל. לפי החוקר יוסף אלמנצי, היה הרמ"ד ואלי רבו של הרמח"ל בקבלה בתחילת לימודו. כתב פירוש על כל ספרי התנ"ך.


 • "הכתוב קורא 'עצל' למי שממתין אל העזר העליון ואינו מתעורר מעצמו לעשות את שלו. כי הסיוע העליון אינו ודאי אלא כפי הזריזות וההתעוררות התחתון" ~ פירוש על ספר משלי, פרק ו, פסוק ט
 • "הפשט לא יופשט." ~ פירוש על ספר משלי, פרק טז, פסוק כו. כלומר: המשמעות הפשוטה של פסוק תמיד נשארת נכונה, ואי אפשר להתעלם ממנה.
 • "לא לחינם המציא ה' יתברך בדורות האלו האחרונים עניין העשב הנקרא טאבאק"ו בלעז, כי הוא שוחד גדול אל החיצונים, בין בעפרו ובין בעשנו, ועל־ידי השוחד הזה מסתלק המונע ומניח לבני אדם לעשות את שלהם וגם להשלים את תיקונם." ~ פירוש על ספר משלי, פרק יז, פסוק כג
 • "האמת היא ה'כבודה בת מלך פנימה', וכמה לבושים של שקר מלבישים ומסתירים אותה, והדיין צריך לפשוט את כל אותם הלבושים, על-ידי רוב החקירות, כדי להוציא לאור משפטה" ~ פירוש על ספר משלי, פרק כ, פסוק ה
 • "במקום שהשקר מתיישב, האמת מסתלק, ואינם יכולים לשבת יחדיו בלי ספק, כי האמת והשקר הם אויבים זה לזה, ואי אפשר שישלימו ביניהם בשום פנים" ~ פירוש על ספר משלי, פרק כ, פסוק יז
 • "ואלמלא היה [ירבעם] חכם בעיניו בתחילה, לחשוב מחשבת רעה של פולאטיקה בלע"ז, לא היה מקום אל הכוח החיצון לפתותו ולהביאו לידי עבודה זרה" ~ פירוש על ספר משלי, פרק כו, פסוק יב
 • "אין יגיעה יותר קשה בעולם, כמו היגיעה לעשות דברים רעים... מפני שהיא יגיעה של היצר הטוב, שהאדם מכריחו לעשות דברים רעים שהם כנגד טבעו וכנגד רצונו" ~ פירוש על ספר משלי, פרק כו, פסוק יח
 • "אין להאמין אלא למי שמאמין" ~ פירוש על ספר משלי, פרק כו, פסוק כה
 • "כשם שאשת חיל העליונה מתנהגת במידת החסד עם כל הבריות, כך ישראל המלומדים ממנה הם גומלי חסדים כמותה, ואינם אכזריים כאומות העולם שמוציאין כל היום הוצאות הרבה בכל מיני הבלים שבעולם והנאות הגופניות, ורואים את העניים שלהם בלי מחיה ובלי כסות, ומניחים אותם בעירום ובחוסר כל מבלי שיתעוררו לתת להם שום סיוע של ממשות, כי אם פרוטה או כיכר לחם יבש, שאינם לא לעזר ולא להועיל. אבל ישראל, המלומדים מאשת חיל העליונה, הם גומלי חסדים בין בגופם בין בממונם, ואינם עוזבים את העניים שלהם אל האיבוד הגמור ח"ו." ~ פירוש על ספר משלי, פרק לא, פסוק כו
 • "כאשר תחזור העטרה ליושנה ואשת חיל לאיתנה, אז לא תמצאנה בנות יפות בכל העולם כבנות ישראל, כי אורה של אשת חיל תתפשט עליהן ועל הבחורים השמחים עמהן, וכל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה'" ~ פירוש על ספר משלי, פרק לא, פסוק ל.
 • "הסטרא אחרא, שמקווה לטובה בפועל הרעה" ~ פירוש על ספר שמואל
 • "ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה כי אם בדם שופכו - כי יבואו דמים תמורת דמים, ונבנה שורש ההרוס בדמיו של ההורס" ~ פירוש על ספר שמואל
 • "אין מנוחה אל הנשמה כי אם בשרשה ואצל קרוביה" ~ פירוש על ספר שמואל
 • "הולד היוצא לאויר העולם הוא גילוי של אור חדש שעדיין לא היה במציאות" ~ פירוש על ספר שמואל

קישורים חיצוניים עריכה