משה פיינשטיין

מגדולי פוסקי ההלכה החרדים לאחר השואה, יו"ר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארצות הברית

רבי משה פיינשטיין (ז' אדר תרנ"ה 1895 - י"ג אדר תשמ"ו 1986). פוסק הלכה. מחשובי הרבנים האורתודוקסים בארצות הברית במאה ה-20.

  • "...הכירו במשך הזמן שאין להאינשי במה להתגאות נגד נשותיהן, והנשי הכירו צורך הגדול שיש להאינשי בהן" - תרגום לעברית: "במשך הזמן הכירו שאין לגברים במה להתגאות על נשותיהם, והנשים הכירו בצורך הגדול שיש לאנשים, בהן" ~ שו"ת אגרות משה, אורח חיים חלק ה סימן כ.
  • "לענין הקדושה שוות [-נשים] לאנשים, לענין שייכות החיוב במצות, שרק מצד הקדושה דאיכא בישראל הוא ציוי המצות - וגם לנשים נאמרו כל הקראי דקדושה". ~ אגרות משה אורח חיים, ד, מט.
  • "בהחיובים בין איש לאשתו איתא חיוב הכבוד על האיש לאשתו ועל האשה לבעלה בלא שום חלוק" ~ אגרות משה אורח חיים, ד, מט.
  • "וליכא (=ואין) שום זלזול בכבודן [- של נשים] ובכל דבר, בזה שנפטרו מלמוד התורה וממצות שהזמן גרמא, וליכא כלל שום סבה להתרעם כלל" ~ אגרות משה אורח חיים, ד, מט.
  • "הנה שאף שעניין צבא ההגנה הוא דבר גדול אבל עניין לימוד התורה ללומדי תורה עוד יותר גדול גם מלהגן על המדינה... ולכן ודאי מי שיש לו תשוקה ללימוד התורה ולהעשות גדול בתורה ובהוראה וביראת שמים יש לו לילך לישיבות הגדולות ויהיה ברכה לכלל ישראל והגנה גדולה לכל ישראל." ~ על צבא מול לימוד תורה
  • "בת מצווה הוא ודאי רק דברי רשות והבל בעלמא ואין שום מקום להתיר לעשות זה בבית הכנסת... ואי איישר חילי (לו היה לי הכוח) הייתי מבטל במדינתנו גם סדר בר המצווה של הבנים." ~ על בר מצווה ובת מצווה (נכתב בשו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א' סימן קד)
  • "בין לתוספות, בין לרמב"ם ואף לרש"י... איסור רציחה מ"לא תרצח" גם על עובר... ואסור להורגו אף לפיקוח נפש... רק להצלת אמו שלא תמות בלידה." ~ על הפלה מלאכותית
  • "גם רשעים אין להם תאווה לזה בעצם, אלא שכל התאווה הוא רק מחמת שהוא דבר אסור, והיצר הרע מסיתו להמרות כנגד רצון הקדוש ברוך הוא.... לבד שהוא נגד התורה באיסור חמור, הוא גם נגד עצם האנושיות שנעשה שפל ובזוי בתכלית השפלות. אף אומות העולם יודעים שהם תועבות שאין כמותם... ומחזיקין את בעלי עבירה זו למנוולים ואינם מן הישוב כלל." ~ על הומוסקסואליות
  • "אין בידינו להועיל לתועים במין במינו המבקשים לעצמם היתר"
  • "במשכב זכר אין כלל תאווה מצד הטבע, וכל המתאווה לזה הוא רק תועה מהטבע..." (שו"ת "אגרות משה", אורח חיים, ד, קטו).
רבי משה פיינשטיין