הקוראן

ספר הקודש של דת האסלאם
(הופנה מהדף קוראן)

הקוראן (בערבית: القُرْآن) הוא הספר המקודש על מאמיני האסלאם, ולפי המסורת מכיל את דברי אללה (الله) בורא עולם שנמסרו למוחמד הנביא.

הקוראן

אמונה

עריכה
 • "בשם האל הרחמן והרחום, השבח לאל רבון העולמים הרחמן והרחום המולך ביום הדין, אותך נעבוד ובך נסתייע, הנחה אותנו בדרך הישרה."
 • "יש אנשים אשר יאמרו אנחנו מאמינים באלהים וביום האחרון, אמנם אינם מאמינים". ~ חזון הפרה, ז
 • "הרגו במלחמת האמונה את הזוממים להרגכם; אך אתם לא תחלו להילחם בהם, כי אל שונא לאנשי ריב."
 • "הוא מעלה את השחר, וישם את הלילה להשקט ואת השמש ואת הירח למועדים. החוק הזה מאלוהים, כי עזוז הוא וחכם לב."
 • "לכל עושה רע יושב כפי מעלליו; ולכל עושה טוב , אם איש או אשה, והוא מאמין, מושב גן העדן יהיה; שם ינחל ברכה עד בלי די."
 • "קרא אל נתיב ריבונך בחוכמה ובדברי מוסר נאים, והתנצח עמם בדרכי נועם. ריבונך מיטיב לדעת מי תעה מנתיבו והוא מיטיב לדעת מי הם ישרי הדרך."
 • "ביום אשר יפגשוהו תהיה ברכתם זה לזה, שלום! והוא יכין להם שכר נכבד."
 • "אמת הדבר: אין אלהים מבלעדי אל, עזוז וגבור הוא." ~ חזון עמרם, נד
 • "מהאנשים יוכלו לכחד את אשר בלבם, אך לא מאל, הוא יודע את כל אשר יהגו בלילה נגד פניו, הוא מבין אל כל מעשיהם." ~ חזון הנשים, קג
 • "אמונת מי טובה מאמונת איש תמים עם אלהיו ועושה טוב והולך בדרך אברהם המאמין בה'?" ~ חזון הנשים, קיז
 • "וכל איש אשר אינו מאמין ידע, כי יש רב לאל בלתי העולמים האלה." ~ חזון עמרם, צא
 • "את כל המאמינים ועושי טוב נביא אל גנות ובתוכם מעיינות מים; ועוד עולמי עד ישבו שם כדבר ה'." ~ חזון הנשים, קטו
 • "כל עושה רע יישא עוונו, ולא יהיה לו עוזר ומושיע מבלעדי אל; וכל עושה טוב, אם איש או אשה, אם יאמינו אל, יבוא אל גן העדן, ולא יעשה להם עוול." ~ חזון הנשים, קטז
 • "וכל ממית את מאמין בזדון; ינחל שאול תחתית, ועד עולמי עד ישב בה. זעם ד' ירבץ עליו, ארור יהיה, ועונש גדול לו." ~ חזון הנשים, צ.
 • "כל שופט משפט צדק בין איש ובין אחיו, גמולו יושב לו; וכל מטה את המשפט, יאכל פרי מעלליו." ~ חזון הנשים, פב
 • "כל ההולך אחרי ההבל ומת בו, כל שכיות החמדה לא ישפקו לכפר בעד נפשו; עונש גדול לו ואיש לא יושיעו." ~ חזון הנשים, פד
 • "כל אשר בשמים ובארץ לד' הוא, הוא יכיל את כל הנבראים." ~ חזון הנשים, קיח

תפילה

עריכה
 • "אתם המאמינים, אם תקומו להתפלל רחצו את פניכם ואת ידיכם עד הזרוע, ושטפו במים את ראשיכם ואת רגליכם עד הארכובה. ואם נטמאתם בבואכם אל נשיכם, רחצו את כל בשרכם." ~ חזון השלחן, ח
 • "גם אל תתפללו אחרי צאת מכם שכבת זרע, רק בהיותכם בדרך ואחרי רחצכם את בשרכם." ~ חזון הנשים, מד
 • "אם תחלו או תהיו בדרך או תסכו את רגלכם, או תבואו אל נשיכם, ולא יהיה לכם מים, קחו חול דק והשימו ממנו על פניכם ועל ידיכם, כי אל סלח ורחום הוא." ~ חזון הנשים, מד

מידות ומשפט

עריכה
 • "למי יפזרו מהונם; אמור להם; להורים לקרובים, ליתומים, לדלים, לעוברי דרך; אל יודע את הטוב אשר אתם עושים."
 • "ישאלוך על היין ועל השחוק; אמור אליהם: בשניהם עוון גדול ותועלת לבני האדם; אך עוונם גדול מתועלתם."
 • "נפש תחת נפש, עין תחת עין, אף תחת אף, אוזן תחת אוזן, שן תחת שן, חבורה תחת חבורה, הכול בשילום; ובכופר יוכל לכפר בעדו."

נשים

עריכה
 • "שכר פעולה טובה לא תאבד מאתי, איש או אישה כי יעשנה." ~ חזון עמרם, קצד
 • "וכל עושה טוב, אם איש או אשה, אם יאמינו אל, יבוא אל גן העדן, ולא יעשה להם עוול." ~ חזון הנשים, קטז
 • "קחו כאוות נפשכם אשה אחת או שתיים או שלוש ואל תרבו לכם מארבע נשים." ~ חזון הנשים, ב
 • "ואם לא תשיג יד איש מכם לקחת לו אשה חופשית, ייקח לו שפחות מאמינות בדתכם." ~ חזון הנשים, כח
 • "נשי חיל תשמענה לקול בעליהן, ואל תדברנה דופי, למען תישרנה בעיני אללה. הוכיחו את הנשים המכעיסות אתכם במעלליהן; אל תבואו אליהן; אסרון בחדריהן ויסרון; אמנם אם תשמענה לקולכם, אל תבקשו תואנה לקצץ עליהן כי אל אדיר ונשגב הוא." ~ חזון הנשים, לו
 • "גם לנשיכם תהיה רביעית מכל אשר תניחו אחרי מותכם ערירים." ~ חזון הנשים, יד
 • "ארבעה עדים מקרבכם יעידו על נשיכם, כי נאפו, אסרון בבתיכם והניחון במשמר עד כי המוות יגאלן או אלהיכם יוציאן למרחב." ~ חזון הנשים, יט
 • "מן הנמנע כי תוכלו לאהב את נשיכם אשה כרעותה, אך אל תראו להן את שנאתכם." ~ חזון הנשים, קכא
 • "בגרשכם את נשיכם והגיע עתן אל תמנעו מהן להיות לאיש כמשפט. זה חוק למאמינים באל וביום האחרון, וצדקה וחסד תחשב לכם." ~ חזון הפרה, רל
 • "איש כי ימות מכם, ולו נשים, ישאיר להן די מחסורן בשנה תמימה ובל תגרשנה מביתו." - ~ חזון הפרה, רלז
 • "בלב כל איש חרותה אהבת נשים ובנים וכסף וזהב וסוסים יקרים ועשתרות צאן ושדות." ~ חזון עמרם, יב
 • "אם איש יענה את אשתו בקצפו או משנאתו אותה, לא תישאו חטא בעשותכם שלום ביניהם, כי אהבה טובה מפרידה." ~ חזון הנשים, קכ

עמי הספר (יהודים ונוצרים)

עריכה
 • "מאמינים אנחנו באלהים ובאשר גילה לנו, לאברהם, לישמעאל, ליצחק, ליעקב, ולהשבטים, ובאשר ציווה אל ביד משה, ישו והנביאים. לא נבדיל ביניהם, משלימים אנחנו." ~ חזון עמרם, עד
 • "התנצחו עם בעלי הספר רק בדרכי נועם, חוץ מאשר עם בני העוולה שבהם. אמרו: 'אנו מאמינים באשר הורד אלינו ממרומים ובאשר הורד אליכם, ואלוהינו ואלוהיכם אחד הוא, ואנו מתמסרים לו'." ~ העכביש (אלענקבות), פסוק 46
 • "בין בעלי הספר ישנם המאמינים באלוהים ובאשר הורד אליכם ממרומים, ובאשר הורד אליהם, בעודם ענווים לפני אלוהים. הם אינם מוכרים את אותות אלוהים באפס מחיר. כל אלה, שמור להם שכרם אצל ריבונים, ואלוהים מהיר חשבון." ~ בשורת בית עמרם, פסוק 99
 • "אולם לא כולם ישוו זה לזה: בין בעלי הספר ישנה אומה של תמימי דרך הקוראים את אותו אלוהים במשך הלילה ומשתחווים. הם מאמינים באלוהים וביום האחרון ומצווים לנהוג בדרך ארץ ואוסרים את המגונה וזריזים במעשים טובים. כל אלה בישרים הם. כל טוב אשר יעשו, לא יוכחש כי עשוהו, ואלוהים יודע מי הם היראים." ~ בשורת בית עמרם, פסוק 113–115
 • "אנשי הכתב! אל תריבו על אודות אברהם, הלא התורה והאיוואנגיליאום אחרי מותו נגלו." ~ חזון עמרם, נז
 • "אברהם לא יהודי ולא נוצרי היה כי אם צדיק תמים מאמין באל, לא השתחווה לאל נכר." ~ חזון עמרם, ס
 • "זכור את אשר אמר אברהם אל אור אביו. האתה עובד אלוהים אחרים? באמת, אתה ועמך שוגים עד מאוד". ~ חזון הבהמה, עב
 • "כל המאמינים, אם יהודים, אם נוצרים, אם שבא, אם יאמינו באלהים, ביום האחרון, ויעשו את הטוב והישר בעיני האל, יש שכר לפעולתם מאתו, ולא יבוא אליהם פחד ושואה." ~ חזון הפרה, נח
 • "היהודים אומרים: לבותינו לא נמלו, אך אל אררם על קשה ורק מעט מהם האמינו." ~ חזון השולחן, פ
 • "לו האמינו באלוהים ובנביאים ובאשר גלה להם לא התרועעו אל הבוגדים; אך רובם חוטאים המה. תמצא, כי היהודים ועובדי אלילים הם השונאים הגדולים מכל בני האדם למאמינים." ~ חזון השולחן, פד־פה.
 • "היהודים אומרים: אין אמת עם הנוצרים, והנוצרים אומרים: אין אמת עם היהודים, גם אם אלה ואלה קוראים את הכתב, כזה יאמרו גם האנשים אשר אין להם תורה, אולם אל ישפוט ביניהם ביום התקומה." ~ חזון השולחן, קה
 • "אכן בוגדים הם האומרים: ישו בן מרים אלוהים הוא. אמור אליהם: מי יוכל לעצר באל, אם יאבה להכחיד את ישו בן מרים ואת אמו עם כל יושבי הארץ?" ~ חזון השולחן, יט
 • "האומרים: ישו בנן מרים אלוהים הוא בוגדים המה. הלא דברי ישו: בני ישראל, עבדו את ד', אדוני ואדונכם, כל המדמה אל ליצור אין לו חלק בגן העדן, ושאול תחתית תהיה מושבו, ולרשעים אין עזר." ~ חזון השולחן, עו
 • "ישו בן מרים אך שלוח היה כשלוחים אשר היו לפניו, ואמו אך אשה הייתה כשאר הנשים, שניהם אכלו לחם. הבט וראה את המופתים אשר נתנו להם, ואיך סרו מני דרך." ~ חזון השולחן, עט
 • "ואם ישאל אלוהים את ישו לאמור: ישו בן מרים, הדברת אל האנשים: עבדו אותי ואת אמי מבלעדי אל? יענה: חלילה לי מדבר כזב." ~ חזון השולחן, קטז
 • "אז יאמר אלוהים: ישו בן מרים, זכור את הטובה אשר גמלתי אותך ואת אמך, אזרתיך ברוח הקודש, למען תטיף לאנשים בעודך ילד ואחרי גדלך." ~ חזון השולחן, קט
 • "וננחיל את העם הנדכה את מזרח ואת מערב הארץ המבורכה, ויקם אלהים את דברו אשר הבטיח ברחמיו את בני ישראל, על אשר חכו לו; ונפר את עצת פרעה ועמו ונשחית את מבצריהם." ~חזון המחיצה, קלב

קישורים חיצוניים

עריכה
  תמונות ומדיה בוויקישיתוף: הקוראן