רבן יוחנן בן זכאי

תנא במאה הראשונה לספירה. הקים את הסנהדרין ביבנה

רבן יוחנן בן זכאי (המאה ה־1), מגדולי התנאים, מנהיג חשוב בימי חורבן בית שני ובעיצוב דמות היהדות אחריה, תלמידו של הלל.


 • "אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת." ~ משנה מסכת אבות ב' ח'
 • "שבעה גנבים הם: הראשון שבכולם גונב דעת הבריות." ~ תוספתא, בבא קמא ח'
 • "אמר להם (לחמשת תלמידיו המובהקים), צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר, לב טוב. אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם." ~ משנה מסכת אבות ב' ט'
 • "הרי הוא אומר (דברים כ"ז ו') 'אבנים שלמות תבנה'[1] – אבנים שמטילות שלום. והרי דברים קל וחומר ומה אם אבני מזבח שאינן לא רואות ולא שומעות ולא מדברות, על שמטילות שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, אמר הקב"ה (דברים כ"ז ה') 'לא תניף עליהם ברזל'[2], המטיל שלום בין איש לאיש בין איש לאשתו בין עיר לעיר בין אומה לאומה בין ממשלה לממשלה בין משפחה למשפחה, על אחת כמה כמה שלא תבואהו פורענות." ~ מכילתא דרבי ישמעאל יתרו, מסכתא דבחדש פרשה יא
 • (פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים והיה ר' יהושע הולך אחריו וראה בית המקדש חרב אמר ר' יהושע אוי לנו על זה שהוא חרב מקום שמכפרים בו עונותיהם של ישראל. אמר לו) "בני אל ירע לך יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה ואיזה? זה גמילות חסדים שנאמר 'כי חסד חפצתי ולא זבח' (הושע ו' ו')." ~ מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א' פרק ד'
 • "אמרו לו (תלמידיו, לפני פטירתו) רבינו ברכנו! אמר להם: יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם, אמרו לו תלמידיו עד כאן? אמר להם: ולואי, תדעו כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם." ~ בברכות כ"ח ב'
 • "בני אדם ששולקין תבן ושותין מימיו יכולים לעמוד בחיילותיו של אספסיינוס?" ~ בעת המצור על ירושלים, מדרש איכה רבה א'

נאמר עליו

עריכה
 • "אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הקדימו אדם שלום מעולם ואפילו נכרי בשוק." ~ ברכות י"ז א'
 • " 'צדק צדק תרדוף' – הלך אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור חייל שם ישב בית דינו." ~ סנהדרין ל"ב ב'
 • "אב לחכמה, אב לדורות." ~ תלמוד ירושלמי, נדרים פרק ה' הלכה ו'
 • "מימיו לא שח שיחת חולין ולא הלך ד' אמות בלא תורה ובלא תפילין ולא קדמו אדם בבית המדרש ולא ישן בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי ולא הרהר במבואות המטונפות ולא הניח אדם בבית המדרש ויצא ולא מצאו אדם יושב ודומם אלא יושב ושונה ולא פתח אדם דלת לתלמידיו אלא הוא בעצמו ולא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם ולא אמר הגיע עת לעמוד מבית המדרש חוץ מערבי פסחים וערבי יום הכפורים." ~ סוכה כ"ח א'
 • "אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה גמרא הלכות ואגדות דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים קלים וחמורים וגזרות שוות תקופות וגימטריאות שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים ושיחת דקלים משלות כובסין משלות שועלים דבר גדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי ורבא." ~ סוכה כ"ח א'
 • " 'ואת כל בית גדול שרף באש' (מלכים ב', כ"ה, ט') זה מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי, ששם היו מתנין גדולותיו של הקב"ה." ~ תלמוד ירושלמי, מגילה פרק ג' הלכה א'

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
 1. ^ ציווי לגבי אבני המזבח, שיהיו שלמות (לא מסוטטות).
 2. ^ איסור שימוש בברזל לצורך בניית המזבח.