שבליה דה מרה

סופר ואציל צרפתי

אנטואן גומבו, שבליה דה מרה (בצרפתית: Antoine Gombaud, Chevalier de Méré)‏ (1607 - 29 בדצמבר 1684), סופר ואציל צרפתי הנחשב לאחד מאבות תורת ההסתברות.

"עשירים דיינו כאשר אנו מסתפקים במועט."

מתוך יצירתו: "אמרות, פתגמים והרהורים מוסריים"

עריכה
 • "אנשים חושבים כי הם נולדים חופשיים, אך הם הופכים עבדים לתשוקותיהם."
 • "כל הממעט לדבר, מדבר היטב, כי הוא חושב במשך זמן רב על מה שעליו לומר."
 • "צריך תמיד לומר דברים רבים במילים מועטות בלבד."
 • "מי שמתחיל ללא שיקול דעת, אינו צריך להתפלא אם הוא גומר ללא הצלחה."
 • "עלינו לחשוב בנחת, ולבצע כראוי."
 • "צריך להיות נועז כדי להיות מאושר."
 • "לב גדול לעולם איננו מתכחש לעצמו."
 • "ישנם אנשים המתאהבים במגרעותיהם, ללא כל רצון לתקן את מידותיהם."
 • "ההבחנה בין הכנות לבין מה שאיננו כזה, חייבת להיות נר לרגלינו."
 • "לעולם אין אנו מגנים את שתיקתו של אדם, אך כולנו מתאוננים על אלה המדברים יתר על המידה."

עושר חומרי

עריכה
 • "אנו תמיד עשירים דיינו כאשר אנו מסתפקים במועט."
 • "כפי שדברי מותרות גורמים לנפש לתעות בחזיונות שווא, החיסכון מחשל אותה."
 • "דבר אינו משחיר את פניהם של אנשים בני טובים, כמו הרצון להתעשר."
 • "הטובין אינם גורמים לאדם להיות עשיר, אלא השימוש שהוא עושה בהם."
 • "הדלות כרוכה בפחות דאגות מאשר העושר; העשירים צריכים לשמור על רכושם, בעוד שלעניים לא נשאר אלא לקוות."

חיים ומוות

עריכה
 • "לפעמים עלינו להרהר במוות, כדי שנלמד לחיות טוב יותר."
 • "הפחד מן המוות גרוע יותר מאשר המוות עצמו."
 • "הפחד מן המוות גורם לנו לשכוח את כל צרות החיים."
 • "ספן טוב בז לרוחות הסערה, וחכם – לתעתועי הגורל."
 • "דבר אינו יקר יותר מן הזמן, וזהו מה שאין אנו חושבים עליו כלל."
 • "המחשבה על הזמן היא התועלתית שבכל מחשבותינו; באמצעותה אנו לומדים להשתמש היטב בזמן העומד לרשותנו."
 • "חיים טובים גורמים לבוז למוות, ומוות יפה גורם לבוז לחיים."

מלוכה ושלטון

עריכה
 • "הכתר מרומם את המלכים מעל יתר האנשים, כפי שמעופו של נשר מרומם אותו מעל יתר הציפורים."
 • "חצר המלכות כמוה כים סוער שבו אנו מפליגים כדי לרכוש טובין וכבוד, ולעתים קרובות גומרים בין שברי אוניות."

שונות

עריכה
 • פילוסופיה מצביעה בפנינו על ניצחוננו על תעתועי הגורל."
 • "הפחד גורם לנו לעמוד על המשמר נגד הצרות, ומונע הפתעות."
 • "הצרות שאותן אנו מדמיינים בנפשנו אינן תופסות מקום בתוכנו אלא כפי שחולשותינו מרשות להן לתפוס."
 • "למי שנמצא במצב של רווחה, דבר אינו קל יותר מאשר להטיף לזולת שעליו לעמוד בפני צרותיו."
 • "החכם נזהר מכל מה שבני האדם מעריצים, ומתייחס בחשד לכל מתנותיו של המזל."
 • "התועלת האישית גורמת לכך שאנשים אינם מקפידים על הכנות כפי שמוטל עליהם להקפיד."
 • "הקנאה הורסת את כל מה שאין בכוחה להשיג."
 • "נפש נפוחה מגאווה מקלקלת את כל מידותיה הטובות."
 • "הגאוותן אינו שבע רצון מאיש, אלא מעצמו בלבד."
 • "אלה העושים זאת למקצוע לבוז לתהילת שווא, לעתים קרובות מהללים את עצמם."
 • "מי שאינו רוצה אלא לקבל, שוכח בנקל את כל מה שקיבל."
 • "טוהר המידות אינו ניזון מהפחד מן העונש, אלא מאהבת הצדק."
 • "הדרת כבוד כמוה כעבדות."
 • "ההערצה היא בתה של הבערות."
 • "כפי שקלות הדעת מונחת ביסודן של כל הצרות, כך התבונה מונחת ביסודו של האושר."
 • "כדי לפצות את עצמנו על הזמן האבוד, עלינו לעשות שימוש ראוי בזמננו בהווה."
 • "נפש טובה לעולם אינה נותנת לעצמה דין וחשבון על מעשיה הטובים."
 • "בדרך כלל, אנשים הם כה סקרנים לדעת את הנעשה אצל הזולת, עד כי הם שוכחים לתקן את הנעשה אצלם."
 • "מה שנראה כנדיבות, לעתים קרובות אינו מהווה אלא שאפתנות חבויה."
 • "נדיבות אמיתית איננה כרוכה בציפייה לתמורה."
 • "מי שמתחיל לאהוב, חייב להתכונן לסבול."
 • "הגאווה לעולם איננה מצליחה יותר מאשר כשהיא מתכסה במעטה של צניעות."
 • "כפי שהדת מיוסדת על האמונה, וכפי שהחובה מיוסדת על החוק, כך המידות הטובות מיוסדות על התבונה."
 • "שלושה דברים מאפיינים את החכם: קריאה, שיחה והרהורים. הראשון מעשיר את הזיכרון, השני מחדד את המוח, והאחרון מגבש את הדעות."