שמעון בר יוחאי

תנא בן הדור הרביעי

רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י). תנא בן הדור הרביעי. למד תורה מפי רבי עקיבא, בישיבתו שבבני ברק והיה מגדולי תלמידיו.


 • "גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה." (נדרים מט ע"ב)
 • "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים." (בבא מציעא נט ע"א)
 • "הנוי והכח והעושר והכבוד והחכמה והזקנה והשיבה והבנים נאה לצדיקים ונאה לעולם." (אבות ו ח)
 • "שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י ייסורים, ואלו הן: תורה וארץ ישראל ועולם הבא."(ברכות ה,א)
 • "שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאלו אכלו מזבחי מתים." (אבות ג ד)
 • "שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא." (שם)
 • "כל מה שתיקנו (הרומאים) לא תיקנו אלא לצורך עצמם, תיקנו שווקים - להושיב בהן זונות, מרחצאות - לעדן בהן עצמן, גשרים - ליטול מהן מכס." (שבת לג ע"ב)
 • "אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוח תורה מה תהא עליה? אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע"י אחרים... ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע"י עצמן... ולא עוד אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן." (תלמוד בבלי ברכות לה ב}
 • "מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם לא היה אדם שקראו להקדוש ברוך הוא אדון עד שבא אברהם וקראו אדון. שנאמר ויאמר אדני (אלהים) במה אדע כי אירשנה." (ברכות ז ע"ב)
 • "מנין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו שנאמר פני ילכו והנחותי לך." (שם)
 • "מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא היה אדם שהודה להקדוש ברוך הוא עד שבאתה לאה והודתו שנאמר הפעם אודה את ה'."
 • "קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג." (שם)
 • "מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה שנאמר עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם." (שם)
 • "כל הקובע מקום לתפלתו אויביו נופלים תחתיו." (שם)
 • "גדולה שמושה של תורה יותר מלמודה שנאמר פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו למד לא נאמר אלא יצק מלמד שגדולה שמושה יותר מלמודה." (שם)
 • "מאי דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת רצון? אימתי עת רצון? בשעה שהצבור מתפללין." (שם)
 • "'מעות לא יוכל לתקן, וחסרון לא יוכל להמנות' (קהלת א) - אין קורין מעות אלא למי שהיה מתקן בתחלה ונתעות, ואיזה, זה תלמיד חכם הפורש מן התורה." (חגיגה א ז)
 • "ארון גלה לבבל שנאמר לא יותר דבר אמר ה' אלו עשרת הדברות שבו." (יומא נג, ב)
 • "יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו." (סוכה מה, ב)
 • "ראיתי בני עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן אם מאה הם אני ובני מהן אם שנים הן אני ובני הן." (שם)
 • "גדול אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלהיך וזה לא נאמר בו ויראת מאלהיך." (בבא מציעא נח, ב)
 • כל שאינו מניח בן ליורשו הקדוש ברוך הוא מלא עליו עברה כתיב הכא והעברתם את נחלתו וכתיב התם יום עברה היום ההוא אשר אין חליפות למו ולא יראו אלהים." (בבא בתרא קטז, א)
 • "ד' דברים הקב"ה שונאן אף אני איני אוהבן: האוחז באמה ומשתין והמשמש מטתו ערום והאומר דברים שבינו לבין אשתו בפרהסיא והנכנס לביתו פתאום ואין צריך לומר לתוך ביתו של חבירו." ~ מדרש ויקרא, פרשת אחרי מות
 • "שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה אמר להם אמרו אתם אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע אם כן שבשושן יהרגו שבכל העולם כולו אל יהרגו אמרו לו אמור אתה אמר להם מפני שהשתחוו לצלם אמרו לו וכי משוא פנים יש בדבר אמר להם הם לא עשו אלא לפנים אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהן אלא לפנים והיינו דכתיב כי לא ענה מלבו." (מגילה יב, א)

קישורים חיצוניים

עריכה