הבעל שם טוב

מייסד תנועת החסידות

הבעל שם טוב (בר"ת: הבעש"ט) הוא כינויו של רבי ישראל בן אליעזר, המכונה גם ר' ישראל בעל שם (י"ח באלול ה'תנ"ח, 25 באוגוסט 1698 (?) – ו' בסיוון ה'תק"ך, 21 במאי 1760), מייסד תנועת החסידות.


 • "מקום שהמחשבה של אדם מגעת - שם הוא כולו." ~ כתר שם טוב
 • "עצבות נועלת שערי שמיים, תפילה פותחת שערים נעולים, והשמחה בכוחה לשבר חומות."
 • "האדם נעשה בדמות דיוקן של יוצר בראשית. אם מקיים 'פתוח תפתח', אזי נפתח מקור עליון לשפיע למטה.״
 • "האדם יכול להשיג מה שהשיגו כל התנאים והאמוראים, אולם הגאווה מעכבת ואינה מניחה להשיג.״
 • ״כאשר גוף האדם חולה גם הנשמה נחלשת ואינו יכול להתפלל כראוי, אף שהוא נקי מעבירות. ולכן צריך האדם לשמור על בריאות גופו מאוד.״
 • רגיל היה לומר - את הפסוק: 'בנים אתם לה` אלוקיכם' - ופירש: מי שהאבא חביב עליו, גם הבנים חביבים עליו.״
 • ״כל דבר ודבר וכל מראה אשר האדם רואה או שומע הוא הוראה להנהגה בעבודת ה', וזהו עניין העבודה להבין ולהשכיל מכל דבר דרך עבודת ה` בשב ואל תעשה או בקום ועשה.״
 • ״אדם העובד תמיד את הקב"ה בכל רגע, אין לו פנאי להתגאות ולשאר מידות רעות.״
 • ״העוסק בשבחי צדיקים, כאילו עוסק במעשה מרכבה.״
 • ״צריך האדם לעשות מעשיו בהסתר, שלבני אדם יהיה נראה שהוא אינו מתנהג בחסידות. רק קודם שיבוא אל המדרגה הגדולה צריך לעשות מעשיו בגלוי, שאם לא יעשה בגלוי ירצה בפנימיות להיות חסיד, ואפשר שיהיה נמשך אחר העולם ומתוך עשייה לשמה יבוא חלילה לעשייה שלא לשמה.״
 • ״אין אדם רואה לחברו שיעשה עבירה אלא אם כן יש בו אותה עבירה עצמה או מקצתה. כשם שהמסתכל במראה יודע חסרונו, כך הרואה חסרון זולתו. וזה שלימדו - אדם רואה נגעי אחרים חוץ מנגעי עצמו.״
 • "רבנו הבעש"ט ציוה לתלמידיו: רצונכם להגיע לבחינת 'נשמת אדם תלמדנו'. עליכם לקיים שלשה דברים: א) אמירת פרקי תהלים מתוך תמימות הלב; ב) עשות טובה לחבר מתוך טרחה בגוף ולא רק בממון; ג) אהבת ישראל במסירות נפש." [1]
 • "בעת תפלתך ולימודך וכל דיבור ודיבור ומוצא שפתיך תכוין לייחד שם, כי בכל אות ואות יש עולמות ונשמות ואלהות, ועולים ומתקשרים ומתייחדים זה עם זה." ~ מתוך הספר:כתר שם טוב ,א
 • "ושאלתי את פי משיח(בשעת עלית נשמה), אימת אתי (יבוא) מר, והשיב לי, בזאת תדע, בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה מה שלמדתי אותך והשגת, ויוכלו גם המה לעשות יחודים ועליות כמוך, ואז יכלו כל הקליפות ויהיה עת רצון וישועה." ~ מתוך הספר:כתר שם טוב ,א
 • תיכף כשסרתם מאת ה', מיד ועבדתם אלהים אחרים. [מובא במאור עינים פ' שמות]
 • הצדיק הגמור שאין רע בקרבו, אין רואה שום רע על שום אדם. [מובא במאור עינים פ' חקת]
 • באיזה מדריגה שיהיה, משם תמצא את ה' אלוקיך ויוכל להתדבק בה'. [מובא במאור עינים, ליקוטים]
 • עיקר האדם הוא המחשבה, ובמקום מחשבתו שם הוא כולו. [מובא בישמח לב, מסכת ברכות]
 • ”והודיעו לי אחר כך שאיני נפטר עדיין, כי הנאה להם למעלה כשאני מייחד יחודים למטה על ידי תורותיהם הקדושה” ~ אגרת עליית הנשמה
 • ”כי השם יודע שאין אני מייאש עצמי מנסוע לארץ ישראל, אם יהיה רצון השם” ~ אגרת עליית הנשמה

נאמר עליועריכה

 • " הנה אני רואה שאתה תאיר נרי ולא זכיתי לגדל אותך, אבל אהובי זאת זכור תזכור כל ימי חייך, שה' איתך, לכן לא תירא שום דבר." ~ מיוחס לאביו של הבעש"ט, אליעזר ,לפני מותו, על פי "שבחי הבעש"ט"

קישורים חיצונייםעריכה

  תמונות ומדיה בוויקישיתוף: הבעל שם טוב