משתמש:איתי/ארגז חול: הבדלים בין גרסאות בדף

מגילת אסתר לקראת פורים
(מגילת אסתר לקראת פורים)
==מגילת אסתר==
== חנוכה ==
* "ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש המלך מהדו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|א|א|ללא ספר=כן}}
==[[w:ספר מקבים א'|ספר מקבים א']] ==
* "איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני , אשר הגלה מירושלים עם הגלה אשר הגלתה עם יכניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנאצר מלך בבל , ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם והנערה יפת תאר וטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת ." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ב|ה|ללא ספר=כן}}
* " וינוס כל אזרח בישראל מירושלים, וזרים ישבו תחתם.ותהי העיר זרה לזרעה, ותקיא את בניה. מקדשה היה לשמה, ומועדיה נהפכו לאבל. שבתו שבתותיה וכל כבודה לאין, ותרב חרפתה וקלונה מתפארתה והדריה." ~ לאחר כיבוש ירושלים ע"י אנטיוכוס ,פרק א'.
* "ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגי שמר הנשים... לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי צוה עליה אשר לא תגיד , ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה ." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ב|ח|ללא ספר=כן}}
* "אם אמנם יסורו כל עבדי המלך גוי גוי מאלוהיו וישמעון לקולו להמיר את חוקות אבותיהם. לא כן אנכי ומשפחתי, כי לא נסור ימין ושמאל מאחרי חוקות אבותינו. חלילה לנו לשוב ממצוות ה' אלוהינו ולהפר בריתו אתנו. לכן את דתי המלך לא נעשה, ואת חוקותינו לא נמיר בחוקות המלך." ~ [[w:מתתיהו הכהן|מתתיהו]] לפקידי המלך,פרק ב'.
* "ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולת וישם כתר מלכות בראשה וימליכה תחת ושתי." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ב|יז|ללא ספר=כן}}
* "מי האיש החרד לתורת אלוהיו ומחזיק בבריתו - יבא אחרי." ~ מתתיהו עם פרוץ המרד,פרק ב'.
* "אחר הדברים האלה גִּדַּל המלך אחשורוש את המן בן המדתא האגגי וינשאהו וישם את כסאו מעל כל השרים אשר אתו , וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כֹּרְעִים ומשתחוים להמן כי כן צוה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה ." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ג|א|ללא ספר=כן}}
* "הנה עת רעה וזוועה עת צרה ותוכחה לישראל. לכן קומו בני וקנאו לתורת אלוהינו, שימו נפשכם בכפיכם על ברית אלוהינו. זכרו את המעשים אשר עשו אבותינו בימי קדם, והיו לכם לשם ולתפארת לדורות עולם... לכן התאוששו בני וחזקו לבבכם בתורת ה', וירם אלוהים קרנכם. שמעו לקול שמעון אחיכם, כי איש חכם ונבון הוא ויהי לכם לאב. יהודה המכבי איש גיבור ובן חיל מנעוריו, הוא יהיה לכם לראש במלחמה. ועתה אספו לכם כל הדבקים בתורת ה', לנקום את נקמת עמנו בצריכם. השיבו להם כפועלם ושימרו את מצות ה' בכל לבבכם. " ~ [[w:מתתיהו הכהן|מתתיהו]] לבניו לפני מותו, פרק ב'.
* "וירא המן כי אין מרדכי כֹּרֵעַ ומשתחוה לו וימלא המן חֵמָה , ויבז בעיניו לשלח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשורוש עם מרדכי ." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ג|ה|ללא ספר=כן}}
* "היד ה' תקצר לתת רבים ביד מעטים, ואם יש מעצור לו להושיע ברב או במעט. הן לה' התשועה, ורוב חיל לא ימלט. הם בוטחים על המונם ועל רוב חילם להשמידנו עם נשינו וטפנו ולבוז את שללינו.ואנחנו נעמוד על נפשנו להילחם בעד חיינו ותורתנו. לכן אל תיראון ואל תעצרון מפניהם, כי השמד ישמידם ה' לעינינו." ~ [[w:יהודה המכבי|יהודה]] לפני הקרב במעלה בית חורון, פרק ג'.
* "ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו עם אחד מְפֻזָּר וּמְפֹרָד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שנות מכל עם ואת דתי המלך אינם עשים ולמלך אין שוה להניחם , אם על המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים ככר כסף אשקול על ידי עשי המלאכה להביא אל גנזי המלך , ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן בן המדתא האגגי צֹרֵר היהודים ." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ג|ח|ללא ספר=כן}}
* "התקדשו למחר והיו לבני חיל להלחם באויביכם אשר התקבצו להכריתנו ולאבד את מקדשנו. כי טוב לנו למות במלחמה, מראות ברע אשר ימצא את עמנו ואת מקדשנו. וה' אלוהים את הטוב בעיניו יעשה." ~ [[w:יהודה המכבי|יהודה]] לפני הקרב נגד גורגיאש
* "ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד בשלושה עשר לחדש שנים עשר הוא חדש אדר ושללם לָבוֹז." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ג|יג|ללא ספר=כן}}
* "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדלה ומרה... ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יֻצַּע לרבים ." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ד|א|ללא ספר=כן}}
* "כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואשה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום." ~ אסתר למרדכי ,{{פסוק|מגילת אסתר|ד|יא|ללא ספר=כן}}
* "אל תדמי בנפשך להמלט בית המלך מכל היהודים , כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות ." ~ מרדכי לאסתר,{{פסוק|מגילת אסתר|ד|יג|ללא ספר=כן}}
* "לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום גם אני ונערתי אצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר אבדתי אבדתי ." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ד|טז|ללא ספר=כן}}
* "מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות וינתן לך, ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ה|ג|ללא ספר=כן}}
* "ויאמר המן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה כי אם אותי וגם למחר אני קרוא לה עם המלך , וכל זה איננו שוה לי בכל עת אשר אני ראה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך , ותאמר לו זרש אשתו וכל אהביו יעשו עץ גבה חמשים אמה וּבַבֹּקֶר אֱמֹר למלך ויתלו את מרדכי עליו וּבֹא עם המלך אל המשתה שמח וייטב הדבר לפני המן ויעש העץ." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ה|יב|ללא ספר=כן}}
* "ותען אסתר המלכה ותאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב תנתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי , כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד ואלו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי כי אין הצר שוה בנזק המלך , ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן , ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה והמן נבעת מלפני המלך והמלכה ." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ו|ג|ללא ספר=כן}}
* "ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דבר טוב על המלך עֹמֵד בבית המן גבה חמשים אמה ויאמר המלך תלהו עליו." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ז|ט|ללא ספר=כן}}
* "ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה , ליהודים היתה אורה ושמחה וְשָׂשֹׂן וִיקָר." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ח|טו|ללא ספר=כן}}
* "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם ,נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשורוש לשלח יד במבקשי רעתם ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ט|א|ללא ספר=כן}}
* "ויכתב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש הקרובים והרחוקים , לְקַיֵּם עליהם להיות עֹשִׂים את יום ארבעה עשר לחדש אדר ואת יום חמשה עשר בו בכל שנה ושנה , כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים , וקבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי אליהם ." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ט|כ|ללא ספר=כן}}
* "והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|ט|כח|ללא ספר=כן}}
* "כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי לרב אחיו דרש טוב לעמו ודבר שלום לכל זרעו." ~ {{פסוק|מגילת אסתר|י|ג|ללא ספר=כן}}
 
 
 
 
 
 
 
 
== סמליות החג ==
* "בראשית דולק אור אחד, ועוד אחד ועוד אחד, ועוד אחרים... אין לך תפקיד חשוב ומביא אושר יותר מתפקיד השמש משרת האור." ~ [[בנימין זאב הרצל]],המנורה.
* "הברק האלוהי שבנשמת החשמונאים נתפוצץ לניצוצות, כשיתקבצו לאבוקה אחת ישוב להגלות." ~ [[אברהם יצחק הכהן קוק|הרב קוק]]
* "חושך יכול לבוא בצורות שונות: הוא לא רק החושך הפיזי. הוא גם החושך שבחיים תחת שלטון זר, דיכוי, איום ביטחוני, ניצול, היעדר שיוויון, עוני, ועוד. כמו שאני רואה את החברה בישראל, מצבנו הולך ומחשיך, מסיבות שונות. מה אפשר לעשות וללמוד מחג החנוכה? שכדי להתנגד לחושך צריך להדליק אור, אפילו נר קטן, כמה שאפשר להדליק. גם נר קטן מאיר מעבר לעצמו." ~ אבשלום בן צבי
* "מה הותירה המסורת ממלחמות החשמונאים? לא סמלי גבורה, ולא אביזרי מלחמה, אלא נר. חובת הדלקת נר בכל בית היא כסמל לניצחוננו על כוחות החושך והרוע, כסמל לחובת איכות החיים שלאחר הניצחון. בחנוכה אנו חייבים להדליק נר בכל ערב, המוסיף והולך עד שמונה נרות. יותר אור פנימי אישי. יותר אור במשפחה.יותר גילוי אור באומה." ~ אריה בן גוריון ,קיבוץ בית השיטה.
* "הו, הקיום הלילי המכורבל בעצמו, בגבולות הצרים של צנצנת שכוחה, הו, הקיום המנותק מכל מגע חשוד בעולם החיצון... הקיום הרדום בשולי החיים, כמו תורה אחת השמורה באיזו ישיבה נידחת, קיום מחתרתי, מבודד, מחוץ לזמן ולמאורעות, קיום נצחי, כתב-צופן שחכם אחד הועיד לחכם אחר, טוהר נלעג בעולם שכולו תערובות! הו, פלא המסורת, התנאי וההבטחה למחשבה בלי כפייה, שאינה רוצה להיות רק הד במהומת תקופה!" ~ ביחס ל[[w:נס פח השמן|נס פך השמן]],הפילוסוף [[w:עמנואל לוינס|עמנואל לוינס]]
* "זה הפלא היומיומי של הרוח, לפני התרבות. זו הלהבה המתלקחת מחום עצמה: זו הגאונות, הממציאה את מה שטרם נשמע, אף על פי שהכל כבר נאמר, זו האהבה היוקדת, גם אם האהוב אינו כליל השלמות, זה הרצוןהיוזם למרות המכשולים המשתקים אותו, זו התקווה המאירה על החיים גם כשאפסו הסיבות לתקווה, זו הסבלנות המקבלת על עצמה את מה שעשוי להורגה." ~ ביחס לנס פח השמן,הפילוסוף [[w:עמנואל לוינס|עמנואל לוינס]]
* "הו, אור אציל, העוטה את העולם, אתה יונק מחיינו המחתרתיים, מחיי הנצח הנשארים נאמנים לעצמם. אתה מפאר את השעות הנפלאות, האפלות והמסתוריות האלה" ~ הפילוסוף [[w:עמנואל לוינס|עמנואל לוינס]]
 
==חנוכה והציונות==
* "לכן אני מאמין, כי דור חדש של יהודים נפלאים יצמח מן האדמה. שוב יקומו המכבים! " ~ [[בנימין זאב הרצל]], מדינת היהודים .
* "תמונות ההיסטוריה מתאחות עם תמונות חלום, ומילות שבאו לשבח גבורות עבר קוראות לגבורה חדשה. בעיקר קשור בחגיגה זו זיכרון האנשים שנאבקו והוציאו את ציון וירושלים מידי האויב הפנימי והחיצוני, קשר בל ינתק בהבעת רצוננו, לגבור על כל מכשולי חוץ ופנים ולרכוש לנו מחדש את הארץ, בה טמונים שרשי כוחנו. עיצוב דמות חדשה זו לחג לא היה מקרה, אלא פרי ביטוי לתהליך החדש באומתנו." ~ [[מרטין בובר]], מה לנו חנוכה ?.
 
== צריך לעשות עם זה משהו ==
 
 
 
== תפילה ==
למדני, אלוהיי, ברך והתפלל
 
על סוד עלה קמל, על נוגה פרי בשל,
 
על החרות הזאת: לראות, לחוש, לנשום,
 
לדעת, לייחל, להיכשל.
 
 
למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל
 
בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל,
 
לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום.
 
לבל יהיה עלי יומי הרגל.
 
 
לאה גולדברג.
 
== ראש השנה ==
משתמש אלמוני