מסכת בבא קמא

מסכת במשנה

מסכת בבא קמא שבסדר נזיקין, עוסקת בעיקר בדיני נזיקין שבין אדם לחברו במשפט העברי. שם המסכת הוא בארמית ופירושו "שער ראשון", והיא הראשונה מבין שלוש המסכתות המוקדשות לדיני נזיקין: בבא קמא, בבא מציעא (שער אמצעי) ובבא בתרא (שער אחרון). בעבר היו שלוש המסכתות מסכת אחת בשם "נזיקין", ושמותיהן כיום מציינים את החלוקה לשלוש מסכתות. במסכת ישנם עשרה פרקים. בתלמוד בבלי יש למסכת זו 118 דפים.


 • "כל הגוזל את חבירו שווה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו." ~ רבי יוחנן, מסכת בבא קמא, דף קי"ט, ע"א
 • הגונב מגנב פטור. ~ מסכת בבא קמא, דף ז', ע"א
 • "אדם מוּעד לעולם" ~ דף כו ע"א במשנה
 • "אמר הקב"ה עליי לשלם את הבערה שהבערתי אני הציתי אש בציון... ואני עתיד לבנותה באש." ~ בבא קמא ס', ב'
 • "אמר להם אמשול לכם משל למה הדבר דומה לאדם שיש לו שתי נשים אחת ילדה ואחת זקנה, ילדה מלקטת לו לבנות זקנה מלקטת לו שחורות נמצא קרח מכאן ומכאן." ~ דף ס', ב'
 • "אפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול." ~ בבא קמא ל"ח, א'
 • "כשם שקבלתי שכר על הדרישה כך קבלתי שכר על הפרישה" ~ דף מ"א, ע"ב (שמעון/נחמיה העמסוני)
 • "'את ה' אלהיך תירא' לרבות תלמידי חכמים" ~ דף מ"א, ע"ב (ר' עקיבא)
 • "כד רגיז רעיא על ענא (=כשכועס הרועה על הצאן) עביד לנגדא סמותא" (פירוש רש"י: לעז המושכת מנקר עיניה ונכשלת ונופלת בבורות והעדר אחריה. כך כשהמקום נפרע מ"שונאי ישראל" ממנה להן פרנסים שאינן מהוגנין) ~ דף נ"ב, ע"א
 • "צללת במים אדירים והעלית חרס בידך" ~ דף צ"א, ע"א (ר' עקיבא)
 • "אע"פ שהוא נותן לו אין נמחל לו עד שיבקש ממנו (=מחילה)" ~ דף צ"ב, ע"א במשנה
 • "כל המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה." ~ דף צ"ב, ע"א
 • "בהדי הוצא לקי כרבא" ~ דף צ"ב, ע"א (פירוש רש"י: קוץ הגדל אצל הכרוב כשבא לעקרו פעמים שנעקר הכרוב עמו ונמצא לוקה בשבילו כלומר שכיני רשע לוקין עמו)
 • "בתר עניא אזלא עניותא" ~ דף צ"ב, ע"א (תרגום: אחרי העני הולכת העניות)
 • "שיתין רהוטי רהוט ולא מטו לגברא דמצפרא כרך" ~ דף צ"ב, ע"ב (פירוש רש"י: ששים איש רצו ולא תפסו את מי שאכל ארוחת בוקר)
 • "חברך קרייך חמרא אוכפא לגביך מוש" ~ דף צ"ב, ע"ב (פירוש רש"י: טול אוכף של חמור והסירהו אליך ושים אותו על גביך כלומר הודה לדבריו ואל תענהו)
 • "מילתא גנאה דאית ביך קדים אמרה" ~ דף צ"ב, ע"ב (תרגום: דבר גנאי שיש בך הקדם לאומרו)

קישורים חיצוניים

עריכה