מסכת יומא

מסכת במשנה ותלמוד

מסכת יומא היא המסכת החמישית בסדר מועד, ונמצאת במשנה, בתלמוד ובתוספתא. פירוש שם המסכת – יומא (בארמית): היום, כלומר היום המיוחד – יום הכיפורים. בתלמוד הוא נקרא גם בשם יומא רבה – היום הגדול. ואמנם, בתוספתא המסכת נקראת יום הכיפורים.


  • "כל החושד בכשרים לוקה בגופו" ~ דף י"ט, ב' (ר' יהושע בן לוי)
  • "אבוב לחרי זמר לגרדאי לא מקבלוה מיניה" (דף כ' ע"ב, רש"י שם: "אבוב לחרי זמר - חליל שהוא חשוב לפני בני חורים (=שרים) זמר נאה וערב, לגרדאי לא קבלוה מיניה - בא אצל גרדיים (=אורגים) לשורר ולחולל להם לא הוכשר בעיניהם ומשל הוא כלומר פירוש זה שפירשתי לפני שרים רבים פעמים רבות ולא מיחו בידי עכשיו פירשתי לפניך שאינך גדול כמותם ולא קבלתו")
  • "האומר, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה... עברות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו... אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין, ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים, שנאמר, (יחזקאל, ל"ו) וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. ואומר, (ירמיה, י"ז) מקוה ישראל יי, מה מקוה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל." ~ משנה יומא, פרק ח', משנה ט'
  • "בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך יתנו לך. אין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימה." ~ דף ל"ח, א' - ב'
  • "מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלושה דברים שהיו בו, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. [...] אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצוות וגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים." ~ פרק ט', ב'
  • "גדולה תשובה, שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלים לכל העולם כולו." ~ דף פ"ו, ב'
  • "אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו" ~ דף ע"ד, ב'
  • "אחרים אומרים גד שדומה להגדה שמושכת לבו של אדם כמים." ~ דף ע"ה, א'

קישורים חיצוניים

עריכה