מסכת נזיר

מסכת במשנה

מסכת נזיר, הנקראת גם מסכת נזירות, היא המסכת הרביעית בסדר נשים, הסדר השלישי בשישה סדרי משנה. במסכת תשעה פרקים, והיא עוסקת בדיני הנזירות וקבלתה.

  • "ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחה, המתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה." ~ דף כ"ג, ע"א
  • "גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה." ~ דף כ"ג, ע"ב
  • "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמן." ~ דף כ"ג, ע"ב
  • "אין הקב"ה מקפח אפילו שכר שיחה נאה." ~ דף כ"ג, ע"ב

קישורים חיצונייםעריכה