מסכת פסחים

מסכת במשנה

מסכת פסחים היא המסכת השלישית בסדר מועד, במשנה ובתלמוד. במסכת זו עשרה פרקים העוסקים בפרטי ההלכות של חג הפסח. שלושת הפרקים הראשונים עוסקים בפרטי הדינים של איסור החמץ בפסח, הפרק הרביעי עוסק באיסור מלאכה בערב פסח, הפרקים ה' עד ט' עוסקים בענייני קורבן הפסח והפרק העשירי עוסק בפרטי הדינים של ה"סדר" בליל הפסח.


 • "רבן שמעון בן גמליאל אומר, לעולם יעשה אדם עצמו תלמיד חכם." ~ משנה פסחים ד:ה
 • "גזרה על המת שישתכח מן הלב." ~ דף נ"ד, עמוד ב'
 • "ארבעה אין הדעת סובלתן, אלו הן: דל גאה, ועשיר מכחש וזקן מנאף ופרנס המתגאה על הציבור בחינם." ~ דף קי"ג, ע"ב
 • "אכול בצל ושב בצל." ~ דף קי"ד, ע"א (בשם ר' יהודה בר' אילעי)
 • "כל אדם שכועס – אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו; ואם נביא הוא – נבואתו מסתלקת ממנו." ~ דף ס"ו
 • "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים." ~ משנה פסחים י' ה'
 • "לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו שהרי עקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו שנאמר (בראשית ז', ח') 'מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה'." ~ מסכת פסחים ג', א'
 • "קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף." ~ קי"ח, א'
 • "עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות." ~ קי"ג, א'
 • "אגב זריזותייהו דעבדי משתפך." ~ דף סה ע"א (תרגום: מתוך זריזותם של העבדים נשפך)
 • "לך לך אמרינן נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב." ~ דף מ ע"ב
 • "לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם וישיא בתו לתלמיד חכם, משל לענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל" ~ דף מט ע"א
 • "הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתן" ~ דף נ ע"א
 • "אדחלא אכרעיך זבינך זבין כל מילי זבין ותחרט בר מחמרא דזבין ולא תחרט שרי כיסיך פתח שקיך קבא מארעא ולא כורא מאיגרא תמרא בחלוזך לבית סודנא רהיט ועד כמה אמר רבא עד תלתא סאה" ~ דף קיג ע"א (פירוש רש"י שם: אדחלא על כרעך זבינך זבין - בעוד שהחול על רגליך כשבאת מן הדרך מכור מה שהבאת כדי שתחזור ותקנה ותביא:שרי כיסך ופתח שקך - כלומר תקבל תחלה המעות ותנם בכיסך ואח"כ פתח השק ותן התבואה ללוקחים:קבא מארעא ולא כורא מאיגרא - כלומר טוב לילך למקום קרוב ולהשתכר מעט מלהשתכר הרבה במדינת הים:תמרי בחלוזך לבי סודנא רהוט - אם יש לך תמרים באותו כלי שנותנים בו תמרים רוץ מיד לבית עושה שכר לעשות מהן שכר שאם תמתין תאכלם בין כך ובין כך ותפסיד:)

קישורים חיצוניים

עריכה