אסתר חיות

נשיאת בית המשפט העליון לשעבר

אסתר חיות (נולדה ב־1953) היא שופטת ישראלית. נשיאת בית המשפט העליון החל מאוקטובר 2017.

אסתר חיות

 • "העצמאות השיפוטית ואי התלות של השופטים ברמה המוסדית וברמה האישית, הן אחת הערובות החשובות לכך שתישאר בידי הפרט כתובת לפנות אליה לצורך הגנה על זכויותיו. השמירה על עקרון העצמאות ואי התלות של השופטים היא, אפוא, מאבני היסוד בכל משטר דמוקרטי."
 • "דור המייסדים של שופטי בית המשפט העליון בישראל העלו על נס את כבוד האדם, אף בטרם שנחקק בישראל בשנת 1992 חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. הדבר משתקף היטב בקורפוס מרשים ומעורר השראה של פסיקה שקדמה לחקיקת חוק היסוד."
 • היסטוריה מלמדת כי הטמעת הערך של כבוד האדם בקווי המתאר של כל חברה אנושית, אינה יכולה להישען על טקסט משפטי בלבד. היא מותנית במהות היחסים המתקיימים בין הפרט לשלטון. היא מותנית ביחסים שמקיימים הפרטים בחברה בינם ובין עצמם מתוך מחויבות עמוקה ועקבית לכבודו של כל אדם באשר הוא אדם."
 • "המשפט אינו חולש, אינו יכול לחלוש ואינו צריך לחלוש על כל תחומי החיים. למשפט גבולות מסוגים שונים, ויש תחומים שהוא בוחר שלא לעסוק בהם."
 • "חבירה יחד של מספר אנשים לשם ביצוע העבירה, ונוכחות של האחד בשעת מעשהו של השני, עלולה במקרים רבים לעודד ולחזק את ידיו של מבצע העבירה."
 • "יש באופי הקולקטיבי של המדיניות המעוגנת בחוק האזרחות למחוק את זהותם הייחודית של הפרטים הנמנים עם אותו קולקטיב."
 • "חשיפת מידע בדבר דיונים פנימיים ותרשומות של התייעצויות פנימיות עלולה אמנם לפגוע בתהליך קבלת ההחלטות ולגרוע מאיכותן. אולם הצורך להגן על תהליך קבלת ההחלטות איננו חזות הכול. הרשות איננה יכולה לסרב למסירת המידע שנתבקש, תוך הישענות בלעדית על האינטרס הכללי בשמירה על כנות הדיונים."
 • "קהל היעד של פסק הדין הוא בעלי הדין, שלרוב אין להם השכלה משפטית. אנו כשופטים מחויבים לעשות מאמץ כן ואמיתי במטרה להוציא מתחת ידינו מסמך הדובר בלשון בני אדם, שאותו יוכל בעל הדין להבין גם ללא תיווכו של עורך הדין."
 • "הדבק הנכסף המחבר את כל חלקי הפסיפס האנושי והתרבותי [הישראלי] הזה לכלל חברה מלוכדת אחת, מורכב כנראה מכמה וכמה חומרי גלם, אך דומני כי אחד החומרים החיוניים הנדרשים לצורך כך הוא המשפט."
 • "דיאלוג המתקיים בין רשויות השלטון - המחוקקת, המבצעת והשופטת - הוא חשוב וחיוני בכל מדינה דמוקרטית, גם אם הוא מלווה לעתים במתחים ובחילוקי דעות, ובלבד שכל אחת מן הרשויות תקפיד לשמור על גישה מכבדת ועניינית כלפי רעותה."
 • "מנקודת הראות שלנו כרשות שופטת אין מדובר בשום פנים ואופן במאבקי כוח ושליטה אלא במילוי התפקיד המוטל עלינו כשופטים והוא - שמירה על שלטון החוק, שמירה על ערכי יסוד חוקתיים ועל זכויות אדם, ולא פחות חשוב - שמירה על עקרונות יסוד של דמוקרטיה פרלמנטרית. זו סמכותנו, זה תפקידנו וזו חובתנו."
 • "הביטוי העיקרי של שלטון החוק במדינה דמוקרטית הוא קיומן של הוראות נורמטיביות המחייבות במידה שווה את כולנו - פרטים ורשויות שלטון כאחד - והמאזנות באופן ראוי בין חירויות האדם לצורכי החברה ובין זכויות הפרטים השונים המרכיבים אותה."
 • "שום מבצר לא נופל." ~ בדיון בעתירה כנגד הטלת הרכבת הממשלה על נאשם בפלילים, מאי 2020[1]
 • "במעברה שבה נולדתי ובשיכון הצפוף שבו גדלתי היו הרבה אמסלמים, מכלופים, ביטנים ועורקבים לצד מוסקוביצ'ים, הרשקוביצים ורביצים. כילדים, שיחקנו יחד בשכונה ולמדנו יחד בכיתה, והחברות שצמחה בינינו כילדים חיה ונושמת עד היום, כי בחרנו באהבת אדם ובכבוד לזולת." ~ פברואר 2022 (מקור)

נאמר עליה

עריכה
 • "חיות היא שופטת דגולה. חכמה, שקטה, קשובה, עניינית, ומעבר לכול – משפטנית מובהקת היודעת לברור את המוץ מן התבן." ~ רם כספי

הערות שוליים

עריכה

ראו גם

עריכה
נשיאי בית המשפט העליון
משה זמורהיצחק אולשןשמעון אגרנטיואל זוסמןמשה לנדוייצחק כהןמאיר שמגראהרן ברקדורית בינישאשר גרוניסמרים נאוראסתר חיות