פתיחת התפריט הראשי

מאיר שמגר

נשיא בית המשפט העליון הישראלי לשעבר
מאיר שמגר

מאיר שמגר (נולד ב־1925) הוא שופט ישראלי. היה נשיא בית המשפט העליון בשנים 1983 - 1995.


  • "ביטויו העיקרי של שלטון החוק הוא בכך שהוא אינו שלטונם של אנשים – לפי החלטותיהם, שיקוליהם ומאווייהם הבלתי מוגבלים – אלא בכך שהוא נשען על הוראותיהן של נורמות יציבות, השוות לכול ואשר מחייבות את הכול במידה זהה."
  • "הפרדת הרשויות נוצרה כדי ליצור איזון בין הרשויות, שכן רק בדרך זו, היינו על ידי מניעת ריכוז היתר של הכוח באופן בלעדי בידי רשות אחת, מובטחת הדמוקרטיה ונשמרת חירותם של הפרט ושל הכלל."
  • "בניה ובנותיה של חברה חופשית, שכבוד האדם הוא חלק מעיקריה, נקראים לכבד את התחושות האישיות־רגשיות של הפרט ואת כבודו כאדם, וזאת מתוך סובלנות ומתוך הבנה כי הדגשים הרגשיים־אישיים ואורחות הביטוי שלהם שונים מאדם לאדם."
  • "אין מגבילים חירותו של אדם אלא על־פי חוק, ואין שוללים חירותו של הפרט אך ורק עקב ההתנגדות, ותהא אף העזה ביותר, לתוכן דבריו."
  • "חופש הדיבור הוא זכות יסוד בעלת חשיבות מכרעת בקביעת אופיו של המשטר, ובלעדיו עלולות להתערער זכויות יסוד נוספות. האינטרס החברתי דורש את חשיפת העובדות ומתן הזדמנויות להתמודד עם דעות ורעיונות שונים, זה תנאי מחייב לדמוקרטיה. מנגד כמובן יש לעתים שיקולים המתנגשים עם חופש הביטוי, כמו ביטחון המדינה והגנה על חיי אדם. האיזון מאוד חשוב, ואסור להפר אותו. ההגנה על העיתונות היא אחת הדרכים לשמור על חופש הביטוי."


נשיאי בית המשפט העליון
משה זמורהיצחק אולשןשמעון אגרנטיואל זוסמןמשה לנדוייצחק כהןמאיר שמגראהרן ברקדורית בינישאשר גרוניסמרים נאוראסתר חיות ישראל