יופי

תכונת אובייקט הגורמת לאדם משיכה

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא יופי.

Girl in Summer Costume by Hashiguchi Goyō.jpg

מקורות יהודייםעריכה

 • "שקר החן - והבל היופי, אישה יראת ה' היא תתהלל." ~ משלי לא ל
 • "נזם זהב באף חזיר - אישה יפה וסרת טעם." ~ משלי יא כב
 • "מציוֹן מכלל יופי - על ירושלים." ~ תהלים, נ, ב
 • "תניא זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות; עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין." ~ מסכת שבת דף קלג
 • "רבי אליעזר חלש על לגביה רבי יוחנן חזא דהוה קא גני בבית אפל גלייה לדרעיה ונפל נהורא חזייה דהוה קא בכי ר' אליעזר א"ל אמאי קא בכית אי משום תורה דלא אפשת שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים ואי משום מזוני לא כל אדם זוכה לשתי שלחנות ואי משום בני דין גרמא דעשיראה ביר א"ל להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא א"ל על דא ודאי קא בכית ובכו תרוייהו." ~ מסכת ברכות דף ה ע"ב
  • תרגום: רבי אליעזר חלה, בא אליו רבי יוחנן. ראה שהיה ישן בבית חשוך, גילה זרועו ועל ידי כך הואר הבית. ראה שרבי אליעזר בוכה, אמר לו: מדוע אתה בוכה, אם משום שלא הרבית ללמוד תורה, הרי שנינו "אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים" ואם משום פרנסה, לא כל אדם זוכה לשני שולחנות, ואם משום בנים, מתו לי עשרה בנים. אמר לו: על היופי הזה שעתיד להתבלות בעפר אני בוכה. אמר לו: על זה ודאי יש לבכות, ובכו שניהם."
 • "בנות ישראל נאות הן, אלא שהעניות מנוולתן." ~ רבי ישמעאל, מסכת נדרים דף סו ע"א.
 • "אמר רבי ישמעאל "בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתן", שהרי בנות ישראל כולן הן משורשה של זאת אשת חיל העליונה, ולכן מגיע אליהן מה שמגיע לה בזמן הגלות, שהוא עניין רע של לבושי קדרות ומיעוט האורות, שהכל נרמז בלשון עניות. ונמצא שהן נאות מצד עצמן, כמו שהיא אשת חיל העליונה, אבל צרתה היא צרתן ועניותה היא עניותן. וכאשר תחזור העטרה ליושנה ואשת חיל לאיתנה, אז לא תמצאנה בנות יפות בכל העולם כבנות ישראל, כי אורה של אשת חיל תתפשט עליהן ועל הבחורים השמחים עמהן, וכל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה'." ~ משה דוד ואלי על משלי לא ל.
 • "אין לך יפה מן הצניעות" ~מדרש תנחומא כי תשא לא

תיאור דמויות יפותעריכה

 • "ויהי יוסף יפה תאר ויפה מראה." ~ בראשית לט ו
 • "ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם והנערה יפת תאר וטובת מראה." ~ אסתר ב ז
 • "ושם האיש נבל ושם אשתו אבגיל והאשה טובת שכל ויפת תאר." ~ שמואל א כה ג
 • "יפת אלהים ליפת." ~ בראשית ט כז
 • "ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל וימצאו את אבישג השונמית ויבאו אתה למלך." ~ מלכים א א ג
 • ארבע נשים יפיפיות היו בעולם: שרה ואביגיל רחב ואסתר." ~ תלמוד בבלי מסכת מגילה דף טו עמוד א
 • "האי מאן דבעי מחזי שופריה דרבי יוחנן נייתי כסא דכספא מבי סלקי ונמלייה פרצידיא דרומנא סומקא ונהדר ליה כלילא דוורדא סומקא לפומיה ונותביה בין שמשא לטולא ההוא זהרורי מעין שופריה דר' יוחנן." ~ תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף פד, עמוד א
 • תרגום: "הרוצה לראות יופיו של רבי יוחנן יביא כוס של כסף וימלאנו גרעינים של רימון אדום, ויעטר זר של ורד אדום על פיו, ויניחנה בין חמה לצל. אותו זוהר מעין יפיו של רבי יוחנן."

קישורים חיצונייםעריכה

  תמונות ומדיה בוויקישיתוף: יופי